Kindlustus

Mootorratast rentides saad valida kolme kindlustuspaketi vahel.

SÕIDUKI KINDLUSTUSTINGIMUSED

Kehtivad alates 01.01.2023

Pakutavad kindlustusteenused:

  • Varguskindlustus (Theft Protection, “TP“)
  • Avariikindlustus (Collision Damage Waiver, „CDW“)
  • Rehvikindlustus (Tyre Insurance, „TI“)
  • Premium-abi (Premium Emergency Roadside Service, „PERS“)

1. MÕISTED, LEPINGU OLEMUS JA REGULEERIMISOBJEKT

1.1 Siin ja edaspidi on kasutusel järgmised lühendid ja mõisted:

1.1.1 Tingimused – käesolevad Sõiduki ja Lisavarustuse rentimise renditingimused, kindlustustingimused, privaatsuspoliitika ja teenuste hinnakiri.

1.1.2 Rendileandja – Bikemoto, Handprint OÜ (registrikood 14392208)

1.1.3 Rentnik – Rendilepingus ära toodud füüsiline või juriidiline isik.

1.1.4 Sõiduk – Rendilepingus ära toodud sõiduk, mille omanik, vastutav kasutaja või kasutaja on Rendileandja või mille kasutusõigus kuulub muul alusel Rendileandjale.

1.1.5 Lisavarustus – Lepingu kohaselt koos Sõidukiga rendiperioodiks renditud lisavarustus (nt küljekohvrid, kiiver, sõidujope, sõidupüksid jne.)

1.1.6 Rendileping – Rendileandja ja Rentniku vaheline rendileping Sõiduki kasutamiseks, millele kohaldatakse käesolevaid Tingimusi. Kui Rentnik on Bikemoto.ee kodulehel teostanud vajalikud toimingud Sõiduki rendiks (valinud Sõiduki ja Lisavarustuse, märkinud rendi alguse ja lõpu aja, valinud kindlustuskaitse jne.) ja sisestanud nõutavad andmed enda kohta ning kinnitanud, et on tutvunud ja nõustub Tingimustega, siis loetakse Rendileping automaatselt sõlmituks. Sellekohane teade koos makseteatise ja arvega edastatakse ka Rentniku e-mailile. Rendilepingu lahutamatu osa on Sõiduki üleandmise akt.

1.1.7 Sõiduki üleandmise akt – Volitus/Kontroll Leht on dokument, milles Rendileandja fikseerib Sõiduki ja Lisavarustuse seisukorra enne Rentniku poolt Sõiduki kasutamise algust (nimetatud ka „Akt“).

1.1.8 Omavastutus – on summa, mille ulatuses peab Rentnik kahjujuhtumi korral ise kulutusi kandma ehk see on osa kahjust, mis jääb Rentniku katta, kui ta on aktsepteerinud kindlustusteenuse. Omavastutuse määr on kindlustusteenuse juures määratud renditava Sõiduki ja Lisavarustuse protsent turuväärtusest, mis määrab ära ulatuse, mida Rendileandja Sõiduki ja Lisavarustuse kahjujuhtumi korral ei hüvita.

1.2. Sõidukit võivad juhtida ainult Rentnik ja/või teised isikud, kes on Handprint OÜ poolt Volitusel märgitud volitatud juhina. Sõidukit ei tohi juhtida ning Rentnik ei tohi lubada juhtima Lepingu järgi selleks õigustatud isikuid (sh iseennast), kes ei vasta Handprint OÜ või seadusandluse poolt esitatud nõuetele juhiloa kehtivuse, isiku vanuse ja/või muude võimalike piirangute osas. Sõidukit on keelatud juhtida alkohoolsete, narkootiliste või muude ainete mõju all, mis pärsivad teadvust ja reageerimisvõimet, samuti üleväsinult või haigusseisundi all, mis pärsib teadvust ja reageerimisvõimet.

1.3  Rendileandjal on õigus Sõiduki ja Lisavarustuse rentimisel küsida Rentnikult deposiiti, et tagada Rendilepingu ja kindlustustingimuste nõuetekohane täitmine. Peale Sõiduki ja Lisavarustuse nõuetekohast tagastamist ning Rendilepingu lõpetamist tagastab Rendileandja deposiidi summa Rentnikule. Rendileandjal on õigus keelduda deposiidi tagastamisest, kui Rentnik on kahjustanud Sõidukit või Lisavarustust, rikkunud Rendilepingu tingimusi või Kindlustustingimusi. Deposiidi vajalikkuse ja summa suuruse määrab Rendileandja oma äranägemise järgi vastavalt olukorrale. Kindlustusteenuse tasu ja deposiit tuleb tasuda peale Rendilepingu aktsepteerimist ja enne Sõiduki ja Lisavarustuse väljastamist Rentnikule.

2. KLIENDI VASTUTUS VIGASTUSTE, KAHJU JA SÕIDUKI NING LISAVARUSTUSE MITTESIHIPÄRASE KASUTAMISE PUHUL NING VASTUTUSE PIIRAMINE

2.1 Rentnik on üüriperioodi jooksul Sõiduki ja Lisavarustuse ning nende osade vigastuste, muul viisil kahjustumise, varguse, hävinemise või muul viisil kaotuse puhul täielikult vastutav sellega Rendileandjale kaasneva kahju eest. Rentnik võib enda vastutust vähendada ainult vastavalt Tingimuste punktides 2.5 ja 4.2 toodud kindlustuskatetele.

2.2 Rentniku vastutuse hulka kuuluvad muuhulgas Sõiduki või selle osade ning Lisavarustuse remondi- ja/või asenduskulud, turu- või jääkväärtuse langus, remondist tingituna saamata jäänud üüritulu (arvestades Lepingu kõigi eeldatavate tasude keskmist maksumust päevas ja vähemalt 100-kilomeetrist päevaläbisõitu), Sõiduki parkimise ja teisaldamise kulud ning antud kulude administreerimiskulud. Kui sõiduki esteetiline ja/või tehniline seisund ei võimalda seda avariijärgselt enam üürida, kohustub Rendileandja korraldama avariilise Sõiduki remondi nii kiiresti kui võimalik, et minimeerida Rentniku vastu tekkivat nõuet, mis põhineb saamata jäänud renditulul.

2.3 Kolmandatele osapooltele tekitatud kahju või Rendileandjale tekitatud punktis 2.2 nimetamata kahju eest vastutab Rentnik täielikult, välja arvatud punktis 3 nimetatud juhtudel.

2.4 Punktis 2.5 defineeritud teenuste puhul ei ole tegemist kindlustusega Kindlustustegevuse seaduse mõistes, vaid Üürileandja pakutava teenusega Rentniku vastutuse piiramiseks.

2.5 Eeldades, et Rentnik on täitnud kõiki Rendilepingu ja Tingimuste kokkuleppeid, ja Sõiduki ja Lisavarustuse ning selle osade vigastused, muul viisil kahjustumine, kadumine, vargus, hävinemine või muul viisil selle kaotus pole põhjustatud Sõiduki juhtimisel volitamata juhi poolt (va, kui Sõiduk on dokumentaalselt tõendatult varastatud), raskest hooletusest või tahtlikult, on Kliendi vastutus piiratud järgmiselt:

2.5.1 Varguskindlustus (Theft Protection, “TP“) Juhul, kui Rentnik on aktsepteerinud Varguskindlustuse, väheneb tema vastutus Sõiduki või selle osade vandalismist, vargusest või varguskatsest tuleneva kahju korral 50% omavastutuseni Sõiduki turuväärtusest ning Lisavarustuse puhul Rendileandja hinnakirjas määratud hindadest 50% omavastutuseni. Iga kahjujuhtumi puhul on Rentnik omavastutuse ulatuses vastutav eraldi. Juhul, kui Rentnik ei ole Sõiduki varguse korral suuteline Rendileandjale tagastama Sõiduki dokumente ja võtmeid, on Rentnik Handprint OÜ ees vastutav summas, mis on võrdne antud Sõiduki soetusmaksumuse ning saamata jäänud üüritulu summaga.

2.5.2 Avariikindlustus (Collision Damage Waiver, „CDW“) Juhul, kui Rentnik on aktsepteerinud Avariikindlustuse, väheneb tema vastutus Sõiduki või selle osade kahjustuste korral kuni 15% omavastutuseni Sõiduki turuväärtusest ja hävinemise korral kuni 50% omavastutuseni Sõiduki turuväärtusest ning Lisavarustuse puhul Rendileandja hinnakirjas määratud hindadest kuni 50% omavastutuseni, eeldades, et kahjustused pole seotud vandalismi, Sõiduki varguse või varguskatsega. Hävimiseks loetakse, kui Sõiduki avarii kahjustuste remondi tasu ületab poole Sõiduki turuväärtusest. Iga kahjujuhtumi puhul on Rentnik omavastutuse ulatuses vastutav eraldi. Avariikindlustus ei vabasta Rentniku vastutusest Sõiduki mitteavariiliste vigastuste eest, Rentniku süül tekkinud tehniliste rikete eest, ning rehvide vigastuste eest. Avariikindlustus kaitse kehtib ainult teel või muul sõidukite tavapäraseks liikluseks kasutataval alal, EV Liikluskindlustuse seaduse mõistes. Avariikindlustuse juhtumite kahjustuste korral rakendatakse omavastutust kahekordses ulatuses ehk kuni 30% omavastutuseni Sõiduki turuväärtusest juhul, kui sõiduk remonditakse väljaspool Eestit.

2.5.3 Rehvikindlustus (Tyre Insurance, „TI“) Juhul, kui Rentnik on Lepingus aktsepteerinud Rehvikindlustuse (“TI”), väheneb tema vastutus Sõiduki rehvide kahjustuste korral null euroni, eeldades, et kahjustused pole seotud vandalismi, Sõiduki varguse või varguskatsega.  Rehvikindlustus kaitse kehtib ainult teel või muul sõidukite tavapäraseks liikluseks kasutataval alal, EV Liikluskindlustuse seaduse mõistes.

2.6 Rentnik on täielikult vastutav vigastuste eest, mis on Sõidukile põhjustatud liikluseks mitte ette nähtud teedel ja aladel ning suutmatusest Sõidukit juhtida. Sellest vastutusest ei vabasta ka punktis 2.5.2 ja 2.5.3 toodud kindlustuste aktsepteerimine.

2.7 Sõiduki rehvi purunemisel on Rentnik kohustatud tasuma leppetrahvi vastavalt Rendileandja hinnakirjale. Sellest kohustusest on võimalik vabaneda ainult punktis 2.5.3 toodud kindlustuste aktsepteerimisel.

2.8 Kui Rentnik ei aktsepteeri mõnda Handprint OÜ pakutavat kindlustustoodet või ta soovib Sõiduki üürimisel kasutada omi kindlustusi, kohustub ta Handprint OÜ-le Sõiduki ja/või selle osade kahjustuste/hävinemise, varguse ja/või kaotuse puhul tekkinud kahju korvama täies ulatuses, va kui muud aktsepteeritud kindlustustooted vastutust piiravad. Rentnikule võidakse kahjud korvata tema enda kindlustusfirma poolt ainult vastavalt kindlustusfirma ja Rentniku vahelise lepingu tingimustele, kuid see ei vabasta Rentniku vastutusest Handprint OÜ ees.

2.9 Handprint OÜ ei vastuta Rentniku oma kindlustuste kasutamisel hüvitise saamise eest, va standarddokumentatsiooniga varustamine (remondikalkulatsioon, pildid) kuni 30 päeva jooksul alates vigastuse või kahju avastamisest Handprint OÜ poolt.

2.10 Punktis 4.5.2 toodud ja Rentniku poolt aktsepteeritud kindlustus ei kata sõiduki tehnilisi, sh mootori, käigukasti ja siduri rikkeid, kui need on tekitatud valede sõiduvõtete kasutamisest. Vigastuste tekkimise põhjuse teeb kindlaks tootja ametliku esindaja ekspertiis. Kui Rentnik selle tulemusi ei aktsepteeri, on Rentnikul õigus tellida sõltumatu ekspertiis Eesti Vabariigi riiklikult tunnustatud eksperdi käest, kelle teostatud ekspertiisi kulud kannab täielikult Rentnik, va juhul, kui valede sõiduvõtete kasutamist ei tõestata.

3. KOLMANDA OSAPOOLE KINDLUSTUS

3.1 Handprint OÜ kohustub Sõiduki vastavalt Liikluskindlustuse seadusele kindlustama kohustusliku liikluskindlustusega („Liikluskindlustus“), mis kehtib vähemalt Eesti Vabariigi territooriumil.

3.2 Handprint OÜ Sõidukite Liikluskindlustus vastab täielikult kõigile Eesti Vabariigi seadusandluse nõuetele.

3.3 Muid kolmanda osapoole või tsiviilvastutuse kindlustusi ei ole Handprint OÜ kohustatud Kliendile pakkuma.

3.4 Liikluskindlustus piirab Liikluskindlustuse seaduses sätestatud juhtudel ning ulatuses Rentniku ja/või volitatud juhi tsiviilvastutust Sõidukiga kahju tekitamisel, eeldusel, et tegemist on kindlustusjuhtumiga vastavalt Liikluskindlustuse seadusele.

3.5 Vastavalt Liikluskindlustuse seadusele loetakse kindlustusjuhtumiks kolmandatele isikutele kahju tekitamist, kui samaaegselt on täidetud järgmised tingimused:

3.5.1 kahju on tekitatud sõidukiga, mille suhtes kehtib Liikluskindlustuse seadusest või sõiduki põhiasukoha riigi õigusaktist tulenev kindlustuskohustus;

3.5.2 kahju on tekitatud sõiduki liikluses käitamisele iseloomuliku riski realiseerumisega ja esineb põhjuslik seos sõiduki liikumise või paiknemise ning tekitatud kahju vahel;

3.5.3 kahju on tekitatud liikluseks ettenähtud teel või muul sõidukite tavapäraseks liikluseks kasutataval alal.

3.6 Kindlustusjuhtumiks ei loeta kahju põhjustamist:

3.6.1 sõidukile, sealhulgas õhu- ja veesõidukile, välja arvatud liinivedu tegevale parvlaevale, peale- või mahasõidul;

3.6.2 paigas, mis on suletud ja eraldatud võistluseks, treeninguks või muuks samalaadseks ürituseks;

3.6.3 avalikuks liikluseks suletud lennuvälja territooriumil;

3.6.4 teel või muul sõidukite tavapäraseks liikluseks kasutataval alal ajal, mil see ala on avalikule liiklusele suletud, ning kui sõidukit, millega kahju põhjustati, kasutatakse metsa-, põllu- või ehitustöödel või muul samalaadsel eesmärgil ja kahju põhjustatakse vahetult töösoorituse käigus.

3.7 Kindlustusjuhtumi puhul kohustub kahjustatud isikule Liikluskindlustuse seaduses sätestatud juhtudel ning ulatuses kahju hüvitama Handprint OÜ valitud kindlustusandja.

3.8 Eesti Vabariigi territooriumil kehtiva Liikluskindlustuse hind sisaldub Sõiduki rendi maksumuses ning Handprint OÜ ei oma õigust selle eest Rentnikult küsida tasu.

3.9 Rentnik on täielikult vastutav mis tahes nõuete eest, kui Sõiduki kasutamine ei vasta Liikluskindlustuse seadusele ning muus seadusandluses sätestatud nõuetele ja kohustub Handprint OÜ-le korvama kõik seotud kahjud.

3.10 Liikluskindlustus ei vabasta Rentniku vastutusest Liikluskindlustuse seaduses sätestatud kindlustussummade maksimummäärasid ületavate kahjusummade ulatuses.

3.11 Liikluskindlustus ei vabasta Rentniku võimalikust kriminaalvastutusest ega korva võimalikke kindlustusjuhtumiga seotud juriidilisi või muid kulusid.

4. MUUD KINDLUSTUSTEENUSED

4.1 Punktis 4 defineeritud teenuste puhul ei ole tegemist kindlustusega Kindlustustegevuse seaduse mõistes, vaid Rendileandja pakutavate teenustega Rentniku vastutuse piiramiseks või riskide maandamiseks.

4.2 Premium-abi (Premium Emergency Roadside Service, „PERS“)

4.2.1 Kui Rentnik on aktsepteerinud PERSi, vabaneb ta teenustasude maksmise kohustusest Handprint OÜ-le järgmiste hooletusest või suutmatusest tingitud probleemide kõrvaldamisel:

4.2.1.1 Sõiduki võtme kadumine;

4.2.1.2 Sõiduki aku tühjenemine, va tehnilise rikke korral;

4.2.1.3 kütuse lõppemine;

4.2.2 PERS ei vabasta Sõiduki remondi, kütuse, tankimise ning võtmete või dokumentide asendamise kuludest.

4.2.3 Handprint OÜ võib abi pakkumiseks kasutada teenusepakkujaid.

4.2.4 Kui Rentnik PERSi ei aktsepteeri, kohustub ta punktis 4.2.1 loetletud sündmuste toimumisel tasuma teenustasu abi eest vastavalt Handprint OÜ kehtivale hinnakirjale või vastavalt tekkinud kuludele, kui need on suuremad hinnakirjas kehtestatust.

5. SÕIDUKI JA LISAVARUSTUSE KASUTAMINE

5.1 Sõidukit on lubatud juhtida ainult vastavalt Tingimuste 8. punktile.

5.2 Rentnik on vastutav Sõiduki ja Lisavarustuse heaperemeheliku kasutamise ja Sõiduki tähelepaneliku juhtimise eest ning kohustub Sõidukit ja Lisavarustust kasutama ainult selleks ette nähtud eesmärkidel.

5.3 Juhul, kui Rentnik Tingimusi rikub, on ta vastutav kogu kahju ulatuses, mida tema käitumine Handprint OÜ-le, kolmandatele osapooltele ja/või Sõidukile ja/või Lisavarustusele põhjustab, ning kaotab piiratud vastutuse õiguse hoolimata valitud kindlustusteenustest. Handprint OÜ jätab endale õiguse Sõidukit ja/või Lisavarustust igal ajal Rentniku kulul oma valdusesse tagasi võtta, kui Rentnik Lepingut ja Tingimusi ei täida.

5.4 Rentnik on kohustatud Sõiduki juurest lahkudes Sõiduki lukustama ning lülitama sisse alarmsüsteemi, kui see on Sõiduki varustuses. Sõidukit tuleb parkida selleks ette nähtud kohas. Kui Sõidukile on paigaldatud eemaldatav GPS-navigatsiooniseade, tuleb see Sõiduk lahkumisel kaasa võtta ning hoiustada turvalises kohas.

5.5 Rentnik on kohustatud kasutama antud Sõidukile ette nähtud kütust. Vale kütuse kasutamisega seotud kahjude ja kulude eest on Rentnik täielikult vastutav.

5.6 Rentnik on kohustatud peale iga 1000 km läbimist kontrollima Sõiduki õli- ning teiste vedelike taset. Kui tase on nõutavast madalam, peab klient Handprint OÜ-d sellest informeerima. Vedelike lisamine on lubatud ainult Handprint OÜ loal.

5.7 Juhul, kui Sõidukiga juhtub avarii või tehniline rike, tuleb Handprint OÜ-d sellest koheselt teavitada. Teenindusse või remonti võib Sõiduki viia vaid Handprint OÜ loal.

5.8 Sõidukit ja Lisavarustust (kus asjakohane) ei tohi kasutada:

5.8.1 enamate inimeste veoks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud;

5.8.2 enama koguse veose transpordiks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud;

5.8.3 teiste Sõidukite (k.a. järelhaagiste) ja muude objektide lükkamiseks või pukseerimiseks;

5.8.4 maastikul või teedel, mis pole antud Sõidukile ette nähtud;

5.8.5 rallidel, test- ning võidusõitudel;

5.8.6 liikluseeskirja vastaselt;

5.8.7 muuks seadusevastaseks tegevuseks;

5.8.8 edasiüürimiseks ilma Handprint OÜ nõusolekuta;

5.8.9 sõitmiseks liikluseks keelatud aladel;

5.8.10 õppesõiduks;

5.8.11 sõiduks väljaspool EU = Euroopa (välja arvatud Aserbaidžaan, Gruusia, Kasahstan, Moldova, Ukraina, Valgevene ja Venemaa) kindlustusterritooriumi.

5.9 Lepingu sõlmimisel on Rentnik kohustatud alati informeerima oma eeldatavast sõidumarsruudist Rendileandjat, kui sõidumarsruut jääb väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi või siis kui Rendileandja seda Rentnikult küsib. Handprint OÜ võib seada piiranguid, mis riikidesse Sõidukiga sõita tohib. Nende piirangute mittetäitmisel võib Handprint OÜ keelduda Sõiduki Rentimisest ja võib sõlmitud Lepingust taganeda.

5.10 Kui Handprint OÜ-ga ei ole kokku lepitud teisiti, võib Sõidukit ja sellega koos ka Lisavarustust kasutada ainult. EU = Euroopa (välja arvatud Aserbaidžaan, Gruusia, Kasahstan, Moldova, Ukraina, Valgevene ja Venemaa) kindlustusterritooriumil. Lisavarustust võib kasutada üksnes koos Sõidukiga.

5.11 Sõitmine välisriikidesse väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi.

5.11.1 Handprint OÜ eelneval nõusolekul ning ainult vastava lisatasu („Piiriületustasu“) maksmisel võib Handprint OÜ Sõidukiga sõita EU = Euroopa (välja arvatud Aserbaidžaan, Gruusia, Kasahstan, Moldova, Ukraina, Valgevene ja Venemaa) kindlustusterritooriumil.

5.11.2 Muudesse riikidesse sõita on keelatud, välja arvatud juhul, kui Handprint OÜ-ga sõlmitakse vastav erikokkulepe. Rakenduda võivad erinevad lisatingimused, piirangud ja tasud;

5.12 Punktis 5.11 toodud piirangute rikkumisel on Rentnik täielikult vastutav Handprint OÜ-le, Sõidukile, selle osadele, Lisavarustusele ja/või kolmandatele osapooltele tekitatud kahju või vigastuste eest, mille hulka loetakse ka Sõiduki ja Lisavarustuse võimaliku konfiskeerimise või Eestisse tagasitoomisega seotud kulud, sealhulgas Sõiduki asendamiseks tehtavad kulud. Sellest vastutusest ei vabasta ka Kindlustustingimustes kirjeldatud kindlustusteenuste aktsepteerimine.

6. VIGATUSED, AVARIID, VARGUS JA VANDALISM

6.1 Rentnik on kohustatud teatama Sõidukiga seotud liiklusõnnetusest, avariist, Sõiduki ja Lisavarustuse ja/või nende osade vargusest, vigastustest ja/või mõnest muust Sõidukiga või Lisavarustusega toimunud intsidendist koheselt Handprint OÜ-le ja viimase nõudmisel Politseile. Inimvigastustega seotud liiklusõnnetuste puhul on Politsei esindaja kohale kutsumine kohustuslik.

6.2 Rentnik ei tohi pärast intsidendi toimumist Handprint OÜ poolset nõusolekut saamata aktsepteerida võimalikku vastutust ega vabastada kedagi võimalikust vastutusest.

6.3 Rentnik on kohustatud üles märkima intsidendis osalejate ja/või tunnistajate nimed, telefoninumbrid ning aadressid ega tohi piirduda üksnes suulise informatsiooni kogumisega.

6.4 Kui avariis osaleb kolmas osapool, on Rentnik kohustatud täitma Eesti Liikluskindlustuse Fondi aktsepteeritava vormi liiklusõnnetuse kohta.

6.5 Rentnik on avarii, varguse ja/või vandalismi korral kohustatud Handprint OÜ-le esitama kirjaliku seletuse ja muud intsidendiga seotid andmed, sõltumata punktis 6.4 nimetatud vormi täimisest. Handprint OÜ nõudmisel peab Rentnik lisaks esitama allkirjastatud seletuskirja, mis sisaldab temapoolset toimunu kirjeldust, ning juhiloa koopia. Nõutava dokumentatsiooni mitteesitamisel ei vabasta ka Kindlustustingimustes kirjeldatud ja Rentniku poolt aktsepteeritud kindlustustooted teda vastutusest Sõiduki kogumaksumuse ja teiste avariist, vargusest ja/või vandalismist tulenevate kahjude ja nõuete ulatuses.

6.6 Sõiduki varguse korral peab Rentnik Handprint OÜ-le tagastama Sõiduki võtmed, ning registreerimistunnistuse. Juhul, kui Rentnik nõutavaid esemeid Handprint OÜ-le üle ei anna või ei täida teisi punktis 6 esitatud nõudeid, ei vabasta ka punktis 2.5 nimetatud ning Rentniku poolt aktsepteeritud kindlustusteenused teda vastutusest Sõiduki kogumaksumuse ja teiste avariist, vargusest ja/või vandalismist tulenevate kahjude ulatuses.

6.7 Rentnik on kohustatud tegema täielikku koostööd Handprint OÜ-ga ja tema kindlusandjatega liiklusõnnetuse, vargusjuhtumi ja/või vandalismiakti uurimisel, dokumentatsiooniga varustamisel ning seadusandlike probleemide lahendamisel.

6.8 Kui ilmastikuolud, pimedus, Sõiduki tagastamise koht ja/või aeg ei võimalda Handprint OÜ töötajail avastada Sõiduki ja/või Lisavarustuse osade kadumist ja/või Rendiperioodi jooksul Sõidukile ja/või Lisavarustusele tekkinud vigastusi, või kui avastamine on raskendatud Sõiduki või Lisavarustuse määrdumise, vigastuste asukoha ja/või puuduvate osade esialgse asukoha tõttu, on Handprint OÜ-l õigus nõuda Rentnikult tekkinud kahju korvamist ka pärast nende avastamist. Handprint OÜ-l on käesoleva punkti raames õigus nõuda vaid sellise kahju korvamist, mis on avastatud mitte rohkem kui 7 päeva jooksul peale Sõiduki tagastamist Rentniku poolt, eeldusel, et Sõidukit ei ole selle aja jooksul uuesti välja Renditud.

6.9 Rendileandjal on õigus vabaneda kindlustuslepingu täitmise kohustusest, kui sõidukit juhtinud isik oli liiklusõnnetuse toimumise ajal alkoholijoobes, uimastite või psühhotroopse aine mõju all. Sõidukit juhtinud isik keeldus vahetult pärast kahju tekkimist joobe tuvastamisest või tarvitas alkoholi, uimasteid või psühhotroopseid aineid pärast kahju tekkimist. Liiklusõnnetuse ajal sõidukit juhtinud isikul puudus vastava kategooria sõiduki juhtimise õigus. Rentnik aitas sõidukiga kaasa kuriteo toimepanemisele või selle katsele.

6.10 Enne pooltevahelise õigussuhte lõppemist tekkinud ja täitmata kohustused jäävad kehtima ka Lepingu lõppemise järgselt.

7. VASTUTUSE PIIRANGUD

7.1 Handprint OÜ ei ole Rentniku või kolmandate isikute ees Sõiduki ja Lisavarustuse üürimisest ja kasutamisest tulenevate kahjude või vigastuste puhul vastutav. Handprint OÜ ei ole vastutav kaudse kahju, üürimisest tuleneva kahju, tulude kaotuse ja ükskõik millise erikahju eest.

7.2 Juhul kui toimub kindlustusjuhtum ja kindlustusteenuse kaitse ei kuulu hüvitamisele rentniku süül on rentnik kohustatud hüvitama rendileandjale kogu tekitatud kahju, koheselt peale kahju tekkimist rendile andja nõudmisel.