Renditingimused

Rendilepingu lahutamatuks osaks on renditingimused, kindlustustingimused, teenuste hinnakiri ja privaatsuspoliitika.

I.ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Renditingimused (edaspidi: Tingimused) sätestavad Rendilepingus (edaspidi: Leping) olevate esemete rentimisel osapoolte kohustused, õigused ning kõik muud detailid ja olukorrad, mis vajavad reguleerimist. Võlaõigus seaduse sätetest tulenevalt kohaldatakse asja üüri- ja rendilepingu sätteid.
1.2. Rendilepingu lahutamatuks osaks on Renditingimused, Kindlustustingimused, Teenuste hinnakiri ja Privaatsuspoliitika.
1.3. Käesolevaid Handprint OÜ, juriidilise isiku registrikoodiga 14392208, registrijärgse asukoha aadressiga Kadaka tee 7, Tallinn, 10612, Eesti Vabariik (edaspidi: Rendileandja) kohaldatakse nii 1) Rentniku registreerimise korrale, 2) kaherattaliste mootorsõidukite, haagiste ja varade broneerimisele ja kasutamisele, 3) sõidukite ja varade kasutamisele kohaldatavatele tingimustele, 4) vastutust käsitlevatele eeskirjadele kui ka 5) maksetingimustele.
1.4. Rentnik on teadlik, et sõiduki kasutusõigus kuulub Rendileandjale ning ta ei oma volitusi lepingu sõlmimisel saadud õiguste ning võetud kohustuste edasiandmiseks kolmandatele isikutele (mh sõiduki võõrandamiseks)
1.5. Juhul, kui Rentnikul tekib seoses käesolevate Tingimustega mis tahes küsimusi, on Rentnikul õigus võtta ühendust Rendileandjaga järgmistel kontaktandmetel: telefon +372 545 554 41, e-post info@bikemoto.ee.
1.6. Loetakse, et Rendileandja ja Rentnik on astunud lepingulistesse suhetesse kooskõlas käesolevate Tingimustega.

II. MÕISTED

2.1. Rentnik- Rendileandja klient (füüsiline isik või juriidilise isiku poolt volitatud füüsiline isik), kes peab omama kehtivat A1, A2, A või B kategooria juhiluba vastavalt renditavale Sõidukile ja kes nõustub käesolevate Tingimustega ja kasutab teenuseid vastavalt käesolevatele Tingimustele. Rentniku ja Rentniku esindajat käsitletakse edaspidi koos Lepingu ühe poolena. Kui Rentnik ei osale Lepingu sõlmimisel, siis Rentniku esindajale laienevad Rentniku kohustused volikirja alusel.
2.2. Sõiduk – kaherattaline mootorsõiduk, auto või haagis mille Rendileandja annab käesolevate Tingimuste alusel tasu eest Rentniku kasutusse.
2. Lisavarustus niinimetatud ka Varad – Rendileandja vara mis antakse Rentnikule rendiks käesolevate Tingimuste alusel ja kooskõlas selle vahetu eesmärgiga. Järgnevad esemed loetakse Varade hulka, sealhulgas, kuid mitte ainult mootorratta riietus, kiiver ja muu vara, mida ei klassifitseerita Sõidukiks ja mis vastab eeltoodud kirjeldusele.
2.4. Rendiperiood -Rendiperiood algab Lepingu jõustumise kuupäevast ja kellaajast, kuid mitte varem kui kell 10.00 ning lõppeb kuupäeval, millal Rentnik soovib Sõiduki ja/või Lisavarustuse tagastada, kuid mitte hiljem kui kell 10.00. Rendiperioodi arvestatakse 24h kaupa, kumulatiivselt. Rendiperioodi arvestuse aluseks on üks rendipäev ehk 24h. Rendipäeva algus on hommikul kell 10.00 ja rendipäev lõppeb järgmise päeva hommik kell 10.00, kui ei lepita kokku teisiti. Rendileandjal on õigus seoses pakkumiste ja kampaaniatega muuta Rendiperioodi, näiteks nädalavahetuse või nädala pakkumise raames. Sellisel juhul võidakse muuta nii Rendiperioodi aega, hinda kui ka kellaaegasi.
2.5. Renditasu – Renditasu arvestatakse vastavalt Sõiduki Rendiperioodile, Kindlustusele, Lisavarustusele, Lisateenustele ja Teenuste hinnakirjale.
2.6. Teenused – kõik Rendileandja poolt osutatavad teenused, sealhulgas rentimine (kasutusse andmine), Sõidukite ja Lisavarustuse transporti teenused, Lisateenused, Hooldus (remondi, hoolduse ja kahjustustega seotud teenused), Kindlustusteenus, samuti kõikide selliste materjalide ja kütuste andmine, mis on vajalikud Sõiduki või Lisavarustuse kasutamiseks ja  käitamiseks nende tavapärasel eesmärgil vastavalt Teenuste hinnakirjale.
2.7. Veebisait – veebisait aadressil bikemoto.ee.
2.8. Sõidukisüsteem – Sõidukisse paigaldatud elektrooniline süsteem, mis salvestab Sõiduki asukoha, Sõiduki poolt läbitud vahemaa, Sõiduki kasutamise aja, Sõiduki kiiruse ning Sõidukiga ja selle kasutamisega seotud muud andmed ning edastab need andmed Rendileandjale.
2.9. “Teenuste Hinnakiri” – Teenustasud, trahvid, kahjude summad, muud tasud ja kulud, mis on avaldatud Veebisaidil. Teenuste hinnakiri moodustab käesolevate Tingimuste lahutamatu osa.
2.10. Liikluseeskirjad – vastava riigi kohaldatavad liikluseeskirjad ja seotud seadusjärgsed eeskirjad.
2.11. Privaatsuspoliitika – äriühingu Privaatsuspoliitika, mis sisaldab teavet Kasutaja isikuandmete töötlemise kohta, mh Kasutaja õiguste kohta andmesubjektina.
2.12. Kindlustustingimused -reguleerivad Rentniku kindlustustingimusi ja Rentniku poolt aktsepteeritud kindlustusteenuseid.
2.13. Rendibaas- asukoht kus Rendileandja väljastab Rentnikule Sõiduki ja Lisavarustuse ning Rentnik tagastab Sõiduki ja Lisavarustuse, kui kokku ei ole lepitud teisiti
2.14. Käesolevate Tingimuste tähenduses on vastavalt kontekstile terminite ainsuse ja mitmuse vormil sama tähendus.

III. BRONEERIMISTINGIMUSED, BRONEERIMISPROTSESS JA KASUTAMINE

Broneerimistingimused

3.1. Rentnikul on õigus Teenuseid kasutada vaid pärast käesolevas dokumendis ettenähtud tegevuste lõpuleviimist.
3.2. Broneerimise käigus kohustub Rentnik:
3.2.1. hoolikalt ja vastutustundlikult lugema läbi käesolevad Tingimused, Teenuste hinnakirja, Kindlustustingimused, Privaatsuspoliitika ja vajutama registreerimisvormil nupule „Nõustun“. Nõustumisega loetakse automaatselt Rendileping sõlmituks Rendileandja ja Rentniku vahel. Vajutades nupule „Nõustun“, kinnitab Rentnik, et talle esitatud kogu teave on selge, mõistetav ning ta nõustub käesolevate Tingimustega;
3.2.2. esitama selliseid andmeid, teavet ja dokumente, mida Rendileandja võib registreerumisel mõistlikult nõuda (sealhulgas täites väljad nõutud teabega);
3.2.3. märkima ära oma nime, e-posti aadressi, telefoni numbri, juhiloa numbri ja elukoha aadressi.
3.2.4. mootorsõidukite kasutamiseks omama kehtivat dokumenti, mis tõendab õigust mootorsõidukeid juhtida (nt juhiluba).
3.2.4.1. Ainult Rendileandja päringul edastama e-posti  info@bikemoto.ee teel juhiloa esiküljest ja tagaküljest loetava foto.
3.3. Juhul, kui Rentnik ei sisesta andmeid või sisestab valed andmed, loetakse Rentniku registreerumine kehtetuks ja tühistatakse.
3.4. Nii Rendileandja kui ka Rentnik kohustuvad teavitama üksteist mis tahes muudatustest oma andmetes (nimi, perekonnanimi, aadress, registrinumber jne) hiljemalt 5 (viie) kalendripäeva jooksul.
3.5. Broneeringu tühistamine kuni 30 päeva enne Rendiperioodi algust on tasuta. Vähem kui 30 päeva enne Rendiperioodi algust broneeringu tühistamisel tuleb tasuda kogu Rendiperioodi maksumus, juhul kui ei ole valitud Broneeringu tühistamiskaitset. Broneeringu tühistamiskaitse korral on broneeringu tühistamine igal ajal kuni Rendiperioodi alguseni tasuta.

Broneerimisprotsess

3.5. Enne reisi alustamist tuleb Sõiduk broneerida. Broneeringu tegemiseks peab Rentnik läbi viima järgmised tegevused:
3.5.1. Valima välja sobiva sõiduki ja Lisavarustuse, Kindlustusteenuse ja muud Teenused bikemoto.ee Veebisaidilt. Online broneeringut Veebisaidil saab teha soovitud rendipäevale eelneval päeval kuni kella 16.00-ni. Samal päeval rentides saab broneeringut teha telefoni teel.
3.5.2. Valima Sõiduki ja Lisavarustuse üleandmise ja tagastamise koha ja kellaaja.
3.5.3. Kontrollima ja kinnitama broneeringu.
3.5.4. Broneeringu kinnitusega suunatakse renditav Sõiduk ja Lisavarustus Veebisaidi ostukorvi.
3.5.5. Ostukorvis saab kontrollida broneeringut ja suunduda edasi Kassa-makselehele.
3.5.6. Kassa lehel tuleb Rentnikul sisestada enda isikuandmed, valida makseviis ja Nõustuda Renditingimustega, Kindlustustingimustega, Teenuste hinnakirjaga ja Privaatsuspoliitikaga.
3.5.7. Tellimuse esitamisega ja Tingimuste aktsepteerimisega hakkab automaatselt kehtima Rendileandja ja Rentniku vaheline Rendileping ning sellekohane teade saadetakse Rentniku e-posti aadressile.
3.5.8.  Renditasu arvestatakse vastavalt Rendiesemete hinnale, kogusele, Rendiperioodile ja lisatasu teenuste hinnakirjale. Kui Rentnik soovib kasutada või kasutab Teenuste hinnakirjas märgitud tasulisi teenuseid, siis koostab Rendileandja lisateenuste arve ja edastab Rentnikule.
3.6. Vastavalt Tellimuse kinnitus-makseteatisele või arvele tuleb tasuda rendisumma teatisel märgitud tähtajaks Rendileandja arveldusarvele.
3.7. Rentnik on kohustatud tasuma Rendileandja nõudmisel deposiidi summa enne rendipäeva algust Rendileandja arveldusarvele või rendi alguses sularahas Rendileandja kätte. Deposiit tagastatakse kui rentnik ei ole rikkunud Rendilepingu tingimusi ja tagastanud Sõiduki ja Lisavarustuse samas seisukorras nagu see Rentnikule väljastati. Rendileandja tagastab Deposiidi alati samal viisil nagu see tasuti. Rendileandjal on õigus kahtluse korral keelduda Sõiduki ja Lisavarustuse rentimisest või küsida rentnikult suuremat deposiiti või lisakäendust Sõiduki ja Lisavarustuse kaitseks.

Kasutusele võtmine

3.8. Peale Rentniku poolt Rendilepingu aktsepteerimist paneb Rendileandja Sõiduki ja Lisavarustuse Rentniku jaoks valmis ning edastab Rentnikule renditava Sõiduki ja Lisavarustuse üleandmise juhised.
3.9. Sõiduki ja Lisavarustuse väljastamine ja tagastamine Rendibaasist on tasuta. Väljaspool Rendibaasi toimub Sõiduki ja Lisavarustuse väljastamine ja tagastamine lisatasu eest vastavalt kehtivale Teenuste hinnakirjale, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
3.10. Rentnik on kohustatud üleandmisel Sõiduki üle vaatama, et teha kindlaks, et mootorsõidukil ei ole selgelt nähtavaid kahjustusi, ning on kohustatud kontrollima, kas kõik mootorsõiduki tarvikud, lisaseadmed, dokumendid kaasa arvatud Volitus-Kontroll leht ja süütevõti on olemas.
3.11. Rentnik on kohustatud viivitamatult teavitama Rendileandjat kõikidest tuvastatud mittevastavustest telefoninumbril +372 54555441 (või teisel numbril, mis on Veebisaidil sellel eesmärgil toodud), SMS või e-posti aadressil  info@bikemoto.ee. Juhul, kui selgelt nähtav kahjustus on märgitud Volitus-Kontroll lehel (mis märgib, et Rendileandja on juba teadlik), ei ole vaja Rendileandjat täiendavalt teavitada. Vastasel juhul loetakse, et kõik kahjud, millest pole teatatud, on tekkinud Rentniku poolt Rendiperioodi jooksul.
3.12. Juhul, kui Rentnik näeb ette, et Sõiduki ja Lisavarustuse kasutamise maksimaalset tähtaega võidakse ületada, peab ta teavitama Rendileandjat hiljemalt kaksteist (12) tundi enne maksimaalse tähtaja möödumist. Sõiduki ja Lisavarustuse kasutamise maksimaalset tähtaega võib pikendada poolte vastastikusel kokkuleppel.

Kasutamine

3.13. Rentnik võib hakata Sõidukit kasutama ajavahemikus, mis on viidatud Rendilepingus iga Sõiduki kohta ja algab Sõiduki kasutamisest. Rentnik kohustub broneeringu pikendamise eest tasuma täiendavaid tasusid vastavalt antud Sõiduki ja Lisavarustuse Rendiperioodi maksumusele. Kõik nädalapäevad ning riiklikud pühad on Rendilepingus võrdsed. See tähendab näiteks, et Rendiperioodi Sisse jäävate laupäevade, pühapäevade ja riiklikel pühade eest tuleb samuti renti maksta.
3.14. Sõiduki juhtimiseks tuleb see käivitada kasutades selleks süütevõtit. Kui Sõiduk ei vaja süütevõtit, tuleb Sõiduk käivitada nuppu vajutades.
3.15. Sõiduki remont, varuosade vahetamine, sõidukisüsteemi andmete lugemine, kopeerimine, muutmine ja kustutamine, ning mis tahes katsed eelmainitud tegevusi teha, on Rentnikul rangelt keelatud. Vajadusel kõigi eelmainitud tegevuste teostamiseks tuleb Rentnikul saada luba Rendileandjalt.
3.16. Sõiduki kasutamise maksimaalne tähtaeg on 30 päeva, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Kui Rentnik ei tagasta Sõidukit Rendiperioodi möödumisel on Rendileandjal õigus pöörduda politseisse seoses Sõiduki vargusega ja blokeerida Sõiduki käivitumine. Juhul, kui on oodata, et kasutamise tähtaega ületatakse, tuleb Rendileandjat sellest teavitada. Sõiduki maksimaalset kasutamise tähtaega võib pikendada ainult pooltevahelise kokkuleppega.
3.17. Teatades Rentniku sellest kirjalikus vormis (sealhulgas e-kirja või SMS-i teel) ette, on Rendileandjal õigus asendada renditud Sõiduk teise analoogse kategooria ja analoogsete parameetritega Sõidukiga igal ajal Rendiperioodi jooksul, et teostada Sõiduki korralisi hooldus- ja remonditöid, kõrvaldada Sõiduki rikkeid või teha teisi vajalikke toiminguid. Käesolevas punktis määratletud Rendileandja teatele peab Rentnik lubama Rendileandjal Sõidukit välja vahetada (muu hulgas tagastama Sõiduki võtmed ja muud Sõidukiga seotud esemed ja dokumendid) Rendileandja poolt täpsustatud päeval ja ajal ning poolte vahel kokku lepitud kohas ja kooskõlas käesolevate Tingimustega võtma vastu teise Sõiduki.

Õnnetused kasutusperioodil

3.18. Juhul, kui Rendiperioodi käigus Sõiduk ja Lisavarustus konfiskeeritakse, arestitakse või piiratakse mis tahes muid õigusi sellele Rentniku süü tõttu või kasutamise käigus esile kerkivate asjaolude tõttu, on Rentnik kohustatud täitma kõik oma kohustused seoses Sõiduki ja Lisavarustuse tagastamisega Rendileandjale.
3.19. Kui Sõiduk või Lisavarustus läheb katki, Sõiduki armatuurlaual lülituvad sisse hoiatussignaalid, kuulda on kahtlaseid kõrvalisi helisid või Sõidukit või Lisavarustust ei ole enam võimalik turvaliselt käitada, on Rentnik kohustatud viivitamatult 1) lõpetama Sõiduki või Lisavarustuse kasutamise, 2) teavitama telefoni teel Rendileandjat ning 3) täitma Rendileandja edasisi juhiseid.
3.20. Rendileandja kõik Sõidukid omavad Rendiperioodil Liikluskindlustuse seaduses nõutavat kehtivad Kolmanda Osapoole Kindlustust ja Eesti Vabariiki territooriumil teostatud ametliku tehnilist ülevaatust. Rendileandja Sõidukite Kolmanda Osapoole Kindlustus kaitseb Rendileandjat, Rentniku ja igat volitatud lisajuhti vastavalt seadusele ning Kindlustustingimustele. Lepingu sõlmimisel lähtutakse kehtivatest Kindlustustingimustest.
3.21. Juhul, kui Sõiduk saab liiklusõnnetuse käigus või muude asjaolude tõttu mis tahes kahjustusi, kohustub Rentnik viivitamatult teavitama Rendileandjat ja vastavaid ametivõime (politsei, tuletõrje jne), täitma liiklusõnnetuse teate ja tegema muid vajalikke toiminguid, et hoida ära või vähendada kahju Sõidukile, muule varale ja/või isikutele.
3.22. Juhul, kui Sõiduk või Lisavarustus saab kahjustada, peab Rentnik viivitamatult teavitama Rendileandjat ja tegema muid vajalikke toiminguid, et hoida ära või vähendada kahju.
3.23. Vastavalt aktsepteeritud Kindlustusteenusele lähtutakse Rendilepingu sõlmimisel kehtivatest Renditingimustest, kindlustustingimustest ja Teenuste hinnakirjast ja Privaatsuspoliitikast, mis on Rendilepingu lahutamatud osad.

Rendi lõpetamine ja tagastamine

3.24. Rendilepingus märgitud lõppemisaeg on ühtlasi tähtaeg Sõiduki ja Lisavarustuse tagastamiseks. Pärast Rendiperioodi lõpetamist peab Rentnik Sõiduki ja Lisavarustuse tagastama Rendibaasi, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
3.25. Sõiduki ja Lisavarustuse tagastamisel on Rentnik kohustatud tagastama Sõiduki võtme, dokumendid, tarvikud ja lisaseadmed.
3.26. Rentnik on kohustatud tagastama Sõiduki ja Lisavarustuse seisukorras, mis ei ole halvem, kui seisukord, milles Sõiduk ja Lisavarustus saadi. Sõiduki ja Lisavarustuse loomuliku kulumise määratlemisel lähtuvad pooled Eesti Liisingühingute Liidu poolt 21.07.2019 koostatud juhendist, mis on avaldatud Eesti Liisinguühingute Liidu veebisaidil   https://www.liisingliit.ee/regulatsioon/juhendid-ja-aktid (juhend loetakse käesolevate Tingimuste lahutamatuks osaks), ja nõudest, mis on toodud avalikult kättesaadavates Tingimustes. Loomuliku kulumise alla ei kuulu alljärgnev:
3.26.1. katkised, deformeerunud või muul moel mehhaaniliselt või termiliselt kahjustatud osad, seadmed ja mehhanismid;
3.26.2. mõlgid Sõiduki kerel, mõrad värvikihis ja nähtavad kriimustused (kui värvikiht on kahjustatud kuni alusvärvini);
3.26.3. värvikihi kulumine, mis on põhjustatud Sõiduki tihedast pesemisest ja/või puhastamisest;
3.26.4. kehva kvaliteediga remont ja/või remondist tulenevad vead;
3.26.5. Sõiduki tuuleklaasi ja armatuurlaua mõrad;
3.26.6. Sõiduki tuuleklaasi ja armatuurlaua kriimustused, mis on põhjustatud Sõiduki mittenõuetekohasest kasutamisest ja/või puhastamisest;
3.26.7. Sõiduki kere geomeetria kahjustused.
3.27. Rendileandjal on õigus esitada Rentnikuke ka peale Rendilepingu lõppemist pretensioone ning nõudeid suuremate kosmeetiliste vigastuste, mehaaniliste kahjustuste ja funktsionaalsete vigade osas kui need ei avaldunud esmasel vaatlusel esemete tagastamisel;
3.28. Rentnikul on õigus nõuda Rendileandjalt Sõiduki kontrollimist ja uute vigastuste märkimist, kuid Rentnik peab arvestama, et sellisel juhu määrab Rendileandja endale sobiva ülevaatus aja ja sõiduki ülevaatamiseks võib kuluda orienteeruvalt 1 tund. Juhul kui Rentnik loobub sellest õigusest, vastutab Rentnik sõiduki kahjude eest, kuni Rendileandja on omale sobival ajal Sõiduki üle vaadanud, kuid mitte hiljem kui järgmise tööpäeva jooksul.
3.29. Rendibaasi tagastamisel vastutab Rentnik Sõiduki eest, kuni Sõiduki otsene valdus on vastu võetud. Otsene valdus loetakse Rendileandja poolt vastu võetuks, kui Rendileandja on saanud Sõiduki dokumendid ja võtmed enda kätte ning tal on olnud võimalik Sõiduk üle vaadata.
3.30. Juhul, kui Rentnik on Sõiduki tagastamiseks leppinud Rendileandjaga kokku mõne teise koha peale Rendibaasi, vastutab ta Sõiduki eest hetkeni, kuni Rendileandja on Sõiduki otsese valduse vastu võtnud ja üle vaadanud.
3.31. Sõiduki ja Lisavarustuse üleandmisega viivitamisel on Rentnik kohustatud tasuma lisaks muudele Rendilepingust tulevatele finantskohustustele iga viivitatud päeva eest, iga rendieseme kohta tavahinda, mis on märgitud Teenuste- ja Rendi hinnakirjas. Iga järgmine Rendipäev algab Sõiduki tagastamise kellaaja ületamisel rohkem kui 29 minuti võrra.
3.32. Juhul, kui Rentnik tagastab Sõiduki, kuid ei tagasta Sõiduki dokumente ja/või Sõiduki võtmeid kokkulepitud tagastuskohas, maksab Rentnik iga järgmise alanud 24-tunnise perioodi eest lepingus sätestatud renditasu ühe päeva kohta seni, kuni võtmed ja dokumendid on tagastatud kokkulepitud tagastuskohta.
3.33. Kui Rendileandja ei saa tagastatavat Sõidukit ja Lisavarustust vastu võtta, siis lisandub Rendiperioodile üks rendipäev, mille eest Rentnik renti ei pea tasuma.
3.34 Rentnik on kohustatud tagastama Sõiduki ja Lisavarustuse sama puhtana nagu see talle väljastati. Sõidukil on lubatud lapiga eemaldatav kerge tolm ja putukaplekid.
3.35. Rentnik on kohustatud tasuma lisatasu määrdunud Sõiduki puhastamise eest, kui Sõiduk vajab tagastamise järel Rendileandja standardsest puhastusest põhjalikumat puhastust. Üldjuhul vastab lisatasu suurus Sõiduki määrdumise astmele 1) ühekordne leotuspesu või 2) topelt leotuspesu koos mikroemulsioon leotusega.  Kui eelmainitud Sõiduki puhastusest ei piisa, siis suunab Rendileandja Sõiduki puhastusse enda poolt vabalt valitud teenuseosutaja juures ja tasu suurus vastab sõiduki puhastamise tegelikule kulule.
3.36. Kui ilmastikuolud, pimedus, Sõiduki tagastamise koht ja/või aeg ei võimalda Rendileandjal avastada sõiduki osade kadumist ja/või rendiperioodi jooksul sõidukile ja/või selle osadele tekkinud vigastusi, või kui avastamine on raskendatud sõiduki määrdumise, vigastuste asukoha ja/või puuduvate osade esialgse asukoha tõttu, on Rendileandjal õigus nõuda kliendilt tekkinud kahju hüvitamist ka nende avastamisel alles pärast sõiduki vastuvõtmist. Rendileandjal on käesoleva punkti alusel õigus nõuda vaid sellise kahju hüvitamist, mis on avastatud hiljemalt 7 päeva jooksul peale sõiduki vastuvõtmist, eeldusel, et sõidukit ei ole selle aja jooksul uuesti välja renditud.
3.36. Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki vähemalt sama koguse kütusega, mis oli Sõiduki kütusepaagis Rentnikule üleandmisel. Juhul kui sõiduk tagastatakse väiksema kütuse kogusega, tuleb Rentnikul tasuda puuduolev kütuse osa vastavalt Teenuste hinnakirjale ja kütuse kogusele.
3.37. juhul kui Rentnik soovib tagastada Sõiduki oma poolt valitud aadressil, siis ei tohi Sõidukit parkida:
3.37.1. tõkkepuuga kohtadesse.
3.37.2. maa-alustesse parklatesse.
3.38. juhul, kui Rendiperioodil pargib Rentnik Sõiduki tasulisse parklasse, siis maksab ta Sõiduki parkimise eest ise.
3.39 kui Rentnik tagastab Sõiduki ja Lisavarustuse varem, kui Rendilepingus ette nähtud, siis sellisel juhul ei tagastata renditasu ülejäänud kasutamata päevade eest;

IV. ÜLDISED KASUTUSTINGIMUSED

4.1. Rendileandja kohustub tagama, et Sõiduk ja Lisavarustus on heas korras ja seisundis ja kasutamiseks sobiv.
4.2. Vigadeks ei loeta puuduseid või rikkeid, mis ei mõjuta liiklusohutust ega avalda mõju lühiajalises perspektiivis ega ka vigu, mis ei tulene Sõiduki ja Lisavarustuse mittenõuetekohasest hooldusest.
4.3. Rentnik kohustub kasutama Teenuseid kooskõlas käesolevate Tingimuste sätetega ja tegutsema kui mõistlikult ettevaatlik, ettenägelik, vastutustundlik ja informeeritud isik.
4.4. Teenuseid kasutades Rentnik muu hulgas:
4.4.1. peab järgima Sõiduki tootja poolt kehtestatud Sõiduki käitamise nõudeid, mida on kirjeldatud Sõiduki juhendites.
4.4.2. peab järgima Rendileandja juhiseid ja soovitusi, mis on sätestatud käesolevates Tingimustes;
4.4.3. peab täitma Liikluseeskirju;
4.4.4. ei oma õigust kasutada Sõidukit võidusõiduks või muuks spordialaks või võidusõiduga seotud eesmärkidel ega kasutada seda õppesõidukina ega kasutada Sõidukit pidevalt suurel koormusel (raskete kaupade vedamiseks jne.), kasutada seda teiste sõidukite vedamiseks, kasutada mootorsõidukit eesmärgil, milleks see ei ole kohandatud või kavandatud, ega kasutada mootorsõidukit kohaldatavate õigusaktide kohaselt keelatud tegude kordasaatmiseks;
4.4.5. peab järgima muude kohaldatavate õigusaktide nõudeid;
4.4.6. peab järgima Sõiduki käitamise nõudeid, mida ei ole siin eespool mainitud, kuid mida loetakse sellist liiki vara kasutamise puhul tavapärasteks nõueteks.
4.5. Rentnik kohustub viivitamatult teavitama Rendileandjat ja vastavaid ametivõime (nt politsei, tuletõrje), kui Sõiduk hävineb, satub avariisse, saab kahjustada, varastatakse, läheb katki või muutub muul viisil kasutamiseks mittesobivaks, ning samuti teavitama asjaoludest, mis takistavad Sõiduki käitamist ja kasutamist.
4.6. Ilma Rendileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta ei ole Rentnikul lubatud Sõidukit ja Lisavarustust allkasutusse anda, käesolevast dokumendist tulenevaid õigusi ja kohustusi loovutada, Sõidukit teisele isikule võõrandada ega lubada teisel isikul Sõidukit kasutada.
4.7. Rentnik vastutab Rendiperioodi jooksul Sõiduki ja Lisavarustuste eest täielikult. Selle Rendiperioodi jooksul võtab Rentnik endale kogu vastutuse kui suurema ohu allika valdaja. Rentnik on vastutav koos Rentnikuga Sõidukit ja Lisavarustust kasutavate isikute (nt reisijate) turvalisuse, tervise, hukkumise, samuti nende isikute vara hävimise või kaotuse eest, kui kohaldatavate seadustega pole teisiti sätestatud.
4.8. Teenuste kasutamise fakti loetakse Rentnikupoolseks kinnituseks, et 1) tal on piisavalt teadmisi, kuidas Sõidukit ja Lisavarustust kasutada ja käitada, 2) tal on Sõiduki ja Lisavarustuse kasutamiseks piisavad oskused ja 3) tema füüsiline seisund on Sõiduki juhtimiseks vajalikul tasemel.
4.9. Rentnik on kohustatud:
4.9.1. sõitma turvaliselt;
4.9.2. alustama Sõiduki pidurdamist ja Sõidukiga sõitmist turvalisel kiirusel, võttes arvesse oma kogemust, oskusi ja ilmastikutingimusi;
4.9.3. kandma või kasutama turvavarustust ja asjakohast riietust ;
4.9.4. hindama ilmastiku- ja keskkonnatingimusi ning kasutama Sõidukit ja Lisavarustust ainult pärast seda, kui on teinud kindlaks, et selle kasutamine on turvaline ega ohusta Rentniku, teisi isikuid või Rendileandjat.
4.10. Juhul, kui Rentnik Sõidukit ja Lisavarustust ei kasuta, peab Rentnik võtma kasutusele kõik meetmed tagamaks Sõiduki ja Lisavarustuse turvalisuse ja selle, et kolmandad isikud ei saaks seda oma valdusesse võtta (s.t on lukustatud, on valvestatud, tuled on välja lülitatud jne).
4.11. Sõidukit ja Lisavarustust võib kasutada ainult EU = Euroopa (välja arvatud Aserbaidžaan, Gruusia, Kasahstan, Moldova, Ukraina, Valgevene ja Venemaa) territooriumil. Juhul kui Rentnik plaanib Sõidukiga lahkuda Eesti territooriumilt, tuleb sellest eelnevalt Rendileandjat teavitada.
4.12. Sõidukit ja Lisavarustust kasutades on:
4.12.1. Rentnik kohustatud olema täiesti kaine (0,00 promilli) ega tohi olla psühhoaktiivsete ainete mõju all;
4.12.2. Rentnikul keelatud Sõidukit juhtida, kui ta on haige või väsinud või kui tema juhtimine võib kujutada ohtu liiklusohutusele, ja anda Sõidukit ja Lisavarustust teistele isikutele juhtimiseks või muul viisil kasutamiseks;
4.12.3. Rentnik on kohustatud järgima muid nõudeid, mida kohaldatakse nende kategooria sõidukitele, mida tal on vastavalt juhiloas määratletule luba juhtida.
4.13. Renditavale Sõidukile kehtib mõistliku läbisõidu põhimõte ehk kuni 500 km/päevas. Üle 500 km/päevas läbimisel on Rendileandjal õigus küsida lisatasu 0,25 eur/km iga ületatud km koht.

V. VASTUTUS

5.1. Rendiperioodi jooksul on Rentnik täielikult vastutav Sõiduki või Vara turvalisuse eest.
5.2. Rentnik vastutab täielikult Rendiperioodil toime pandud õigusaktide rikkumiste ja kolmandatele isikutele põhjustatud kahju eest, välja arvatud juhtudel, kui:
5.2.1. sellised rikkumised pandi toime või kahju tekitati Rendileandja süül;
5.2.2. leiduvad muud õiguspärased alused, mis piiravad Rentniku vastutust või kõrvaldavad selle (nagu nt vääramatu jõud, riigi tegevus jne).
5.3. Rentnik ei vastuta Sõiduki ja Lisavarustuse mis tahes rikete eest, mis kerkivad esile Sõiduki ja Lisavarustuse käitamise käigus ja on põhjustatud varasemast kasutamisest, käitamisest või loomulikust kulumisest, kui Rentnik teavitab Rendileandjat viivitamatult telefoni teel ja järgib Rendileandja poolt antud juhiseid
5.4. Rentnik vastutab oma selliste riiete, esemete ja muude asjade kahjustumise eest, mis asuvad Sõidukis või mida kasutatakse Teenuste kasutamise käigus, välja arvatud juhul, kui selline kahju on tekkinud Rendileandja tahtluse või raske hooletuse tagajärjel.
5.5. juhul Kui Sõiduki ja Lisavarustusega midagi juhtub, rakendatakse Sõiduki kehtivaid Kindlustustingimusi ja Rentniku poolt aktsepteeritud kindlustusteenuseid. Rentnik kohustub maksma Rendileandjale Sõiduki ja Lisavarustusega seotud kõik kahjud ja trahvid (tulenevalt Kindlustustingimustest ja aktsepteeritud kindlustusteenustest) Rendileandja kohesel nõudmisel kahju korral. Pärast Rendileandjale kahjude ja trahvi maksmist ei omanda Rentnik Sõiduki ja Lisavarustuse omandit.
5.6. Käesolevates Tingimustes ja Teenuste hinnakirjas märgitud trahvid loetakse Rendile andja minimaalseteks vaidluse alla mitte kuuluvateks kahjudeks, sealhulgas võimalik kahju Rendileandja maineväärtusele, kaubamärgile, kaubanimele, ettevõtte ja sotsiaalsele aususele ja mainele, samuti Rendileandja tootemargi kuvandile, mille on põhjustanud Rentniku ebaseaduslik ja vastutustundetu tegevus.
5.7.Käesolevate Tingimuste alusel Rentnikule väljastatud mis tahes trahvid on mõeldud selleks, et katta ja hüvitada Rendileandja poolt kantud kahjud ja neid ei saa tõlgendada karistuslike trahvidena isegi, kui need on määratletud või neile viidatakse kui Trahvid. Trahvide või viiviste tasumine ei vabasta Rentniku kohustusest hüvitada kõik muud Rendileandja kahjud, mida trahv ei kata. Igal juhul ei vabasta käesolevates Tingimustes sätestatud trahvide määramine Rentniku kohustusest täita sätestatud kohustusi.

Trahvid

5.8. Rentnik on kohustatud maksma Rendileandja Teenuse hinnakirjas täpsustatud trahvi, kui Rentniku süü tõttu Sõiduk või selle lisaseadmed (nt süütevõti) saavad kahjustada, hävinevad või lähevad kaduma, Lisavarustus saab kahjustada, hävineb või läheb kaduma, Rendileandja kannab muid kahjusid või Rentnik rikub oma käesolevatest Tingimustest tulenevaid kohustusi.
5.9. Rentnik on kohustatud tasuma Rendileandjale järgmiseid trahve:
5.9.1. trahv rehvi purunemisel  v.a. aktsepteeritud Rehvikindlustus või rehvide ebaloomulik kulumine seoses lepingutingimustele mittevastava kasutamisega (sh. nn. rehvipõletamine vms.)
5.9.2. trahv ohtliku või hoolimatu juhtimise eest;
5.9.3. trahv juhtimise eest alkoholi, uimastite ja/või muude psühhoaktiivsete ainete mõju all;
5.9.4. trahv Sõiduki omastamise eest;
5.9.5. trahv selle eest, et lubati volitamata isikul kasutada renditud Sõidukit;
5.9.6. trahvid muude rikkumiste eest nagu viidatud Teenuste hinnakirjas.
5.10. Trahvide summad avaldatakse Teenuste hinnakirjas, mis on kättesaadav Veebisaidil bikemoto.ee.

Õnnetusjuhtum ja Kaotsiminek

5.11. Juhul, kui Rentnik põhjustab õnnetuse, on Rentnik kohustatud tasuma Rendileandjale Teenuste hinnakirjas viidatud summa. Nimetatud summa võidakse debiteerida automaatselt deposiidi summast. Juhul, kui Rendileandja kahjud on väiksemad kui debiteeritud summa, kannab Rendileandja vahe Rentniku maksekontole 14 kalendripäeva jooksul alates hetkest, mil tegelike kahjude summa on määratletud ja Rentniku on sellest teavitatud.
5.12. Rentnik on kohustatud hüvitama kogu kahju, mille Rendileandja on Rentniku süü (tahtluse või raske hooletuse) tõttu kandnud järgnevatel juhtudel:
5.12.1. tulenevalt suutmatusest täita Sõiduki ja Lisavarustuse kasutamise tingimusi;
5.12.2. tulenevalt Rentniku poolt registreerumisel esitatud valeandmetest või -informatsioonist;
5.12.3. tulenevalt Sõiduki ja Lisavarustuse kasutamisest eesmärgil, milleks see ei ole kavandatud ega mõeldud;
5.12.4. tulenevalt Sõiduki ja Lisavarustuse käitamisest kõrvalise isiku poolt;
5.12.5. kui Rentnikul ei ole õigust sellise kategooria Sõidukit juhtida või tal ei ole õigust Sõidukeid juhtida;
5.12.6. Sõiduki ja Lisavarustuse käitamise eest alkoholi, uimastite ja/või muude psühhoaktiivsete ainete mõju all;
5.12.7. tulenevalt suutmatusest täita liikluspolitsei või muude pädevate asutuste nõudmisi;
5.12.8. kui Rentnik kasutab Sõidukit ja Lisavarustust kuritegelike tegevuste elluviimiseks;
5.12.9. tulenevalt Sõiduki kaotsiminekust;
5.12.10. tulenevalt Sõiduki välimiste osade määrdumisest, kriimustamisest, rebenemisest, mille on põhjustanud Rentnik, reisijad või loomad, Lisavarustuse või selle elementide muust lõhkumisest või kahjustamisest;
5.12.11. kui Rentnik ei teata liiklusõnnetusest politseile, tuletõrjele ja/või muudele pädevatele asutustele;
5.12.12. kui pädevad asutused väljastavad Rendileandjale trahve, makse, riigilõive, sissenõudeid või muid kulusid või sanktsioone;
5.12.13. kui sõidetakse maastikul või teedel, mis pole liiklusseaduse mõistes kattega teed ja sõidetakse liikluseks keelatud aladel;
5.12.14. Kui Sõidukit kasutatakse õppesõiduks
5..12.15. Kui osutatakse taksoteenust või muud analoogset teenust (kullerteenus, toidu kojuveo teenus vms.);
5.12.16. tulenevalt muude kohaldatavate õigusaktide rikkumisest.

Lisatasud ja määratud Trahvid

5.13. Juhul, kui Sõidukit kasutades rikub Rentnik kohaldatavaid Liikluseeskirju, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult sisse haldustasu (märgitud Teenuste hinnakirjas). Haldustasu hüvitab Rendile andja kulud, mis on seotud rikkumise ja selle haldamisega (sealhulgas suhtlemine ametivõimudega);
5.14. Liikluseeskirjade alusel määratud trahvid on kohustatud tasuma Rentnik.
5.15. Rendileandja debiteerib trahvi ja/või täiendavate tasude summa automaatselt deposiidist. Rendileandja deposiit debiteeritakse kohe pärast seda, kui rikkumine avastati, nõuetekohaselt registreeriti ja Rentniku eelnevalt teavitati. Juhul kui deposiidi summast ei piisa või Rentnik pole maksnud deposiiti, tuleb Rentnikul trahvi ja/või täiendavate tasude summa maksta koheselt Rendileandja nõudmisel.
5.16. Rentnik võib esitada oma vastuväited kahjude esinemise asjaolule ja/või suurusele 7-päevase tähtaja jooksul.
5.17. Juhtudel, kui vastutus lasub Rentnikul (või asjaolud põhjustavad Rentniku vastutuse), on Rendileandjal ühtlasi õigus viivitamatult ja määramata ajaks peatada Teenuste osutamine Rentnikule, blokeerida Sõiduki käivitumine, blokeerida Sõiduki ja Lisavarustuse lukust lahti tegemine ja võtta Sõiduk ja Lisavarustus tagasi ilma sellest täiendavalt teatamata.
5.18. Rentnik kohustub täitma Sõiduki ja Lisavarustuse kehtestatud kindlustustingimuste nõudeid. Kindlustustingimused avaldatakse Veebisaidil bikemoto.ee.
5.19. Rentnik kohustub hüvitama Sõiduki ja Lisavarustuse hävimisest, kahjustumisest, vargusest tuleneva kahju, mida ei kata aktsepteeritud kindlustusteenus ja mis tekib ajal, kui Sõiduk ja Lisavarustus olid Rentniku valduses. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult sisse Sõiduki või selle osade remondi- ja/või asenduskulud, remondist või sõiduki asendamisest tingituna saamata jäänud sõiduki Renditulu, Sõiduki parkimise ja teisaldamise kulud ning eelnimetatuga seonduvad administreerimiskulud. Rendileandjal on õigus vabalt valida kindlustusandja ja –kaitse ulatus, sõiduki remondiettevõtte, asendussõiduki või –osade müüja ning muu teenuse pakkuja.
5.20. Kindlustusteenuse kaitse, mis ei kuulu Rentniku süül hüvitamisele 1) Kahju, mis on Sõiduki toitesüsteemile (sh kõrgsurvepumbale ja sissepritsesüsteemile) tekkinud ebakvaliteetse või vale kütuse kasutamise tõttu. 2) Kahju, mis on tekkinud külmumise tõttu. 3) Kahju, mis on tekkinud vee sattumise tõttu mootorisse. 4) Kahju, mis on tekkinud Sõiduki puuduliku käsitsemise tõttu. Kahju seoses rehvide vigastusega (v.a aktsepteeritud Rehvikindlustus) juhul, kui sellega ei kaasnenud sõidukile muid hüvitatavaid vigastusi. 5) Kahju, mis on tekkinud sõiduki kasutamise tõttu liiklemiseks mitte ettenähtud piirkonnas (maastikul, kaldaalal, vees, soisel alal jms) või väljaspool liiklemiseks ametlikult avatud jääteed. 6) Kahju, mis on tekkinud sõidukiga võistlustel või treeningul osalemise tagajärjel. 7) Kahju, mis on tekkinud õli, jahutus-, piduri- ja/või sidurivedeliku ebapiisava koguse tõttu.
5.21. Rentnik on teadlik, et renditav  Sõiduk ja Lisavarustus on kaetud kindlustusega üksnes aktsepteeritud kindlustusteenuse ulatuses.
5.22. Kindlusteenusega ei ole kindlustatud Sõiduki kütusepaagis olev kütus ega kütuselisandid ja Sõidukis olevad inimesed.

Rendileandja vastutus

5.23. Rendileandja vastutab käesolevates Tingimustes sätestatud kohustuste täitmise eest ja kohustub hüvitama Rentnikule oma kohustuste mittenõuetekohasest täitmisest põhjustatud otsesed kahjud.
5.24. Ulatuses, milles selline vastutuse piirang on lubatav kohaldatava õiguse alusel, ei ole Rendileandja vastutav alljärgneva eest:
5.24.1. Rentniku poolt kantud kahju tulenevalt Teenuste kasutamisega seotud viivitusest;
5.24.2. Teenuste kasutamise käigus Rentniku poolt kolmandatele isikutele põhjustatud kahju;
5.24.3. Rentniku tervise või elu kahjustumine, mis on tekkinud Teenuste kasutamise käigus;
5.24.4. mis tahes kaudsed ja erikahjud;
5.24.5. kahjud, mis ületavad nende Teenuste hinda, mida ei osutatud või mida osutati mittenõuetekohaselt.
5.25. Kui Rendileandja ei taga Rentnikule teenuste nõuetekohast osutamist (s.t Sõiduk ei ole Rendibaasis leitav või Sõiduk ei ole heas korras või käitatav), siis pärast seda, kui Rentnik teavitab Rendileandjat telefoni teel, kohustub Rendileandja Rentniku äranägemisel: 1) hüvitama Rentnikule rendisumma, 2) toimetama Rentnikule teise Sõiduki.
5.26. Rendileandja ei vastuta kahjude eest, mida Rentnik kannab tulenevalt võimetusest kasutada Sõidukit ja Lisavarustust õnnetuse korral või muudel põhjustel, mis ei allu Rendileandja kontrollile.
5.27. Rendileandja poolt Rentnikule hüvitatav summa (poolte vahel kokku lepitud või pädeva asutuse poolt kehtestatud) lisatakse Rentniku taotlusel tulevasele arvele ja/või tulevastele maksetele või kantakse otse Rentniku maksekontole.

VI. MAKSETINGIMUSED

6.1. Tulenevalt sõiduki tegelikust kasutamisest Rentniku poolt võivad Renditasu maksumusele lisanduda kulud, mida pole võimalik ette näha Rendiperioodi alguses. Nende hulka kuuluvad rendihinna kehtivuse tingimustest mitte kinnipidamisega seotud kulud, lepingus märgitud tagastamisajast ja/või –kohast mitte kinnipidamisega seotud kulud, sõidukile ja/või selle osadele tekkinud kahju hüvitamise kulud, tasu kütusepaagi täitmise eest ning sellega seotud teenustasu, väljaspool Rendileandja Rendibaasi tagastamise kulud, puhastus kulud, liiklus- või parkimistrahvide kulud ning nende kulude administreerimiskulud, Rendilepingu tingimuste rikkumisest tulenevad kulud ja muud kulud, mis tulenevad sõiduki kasutamisest Rentniku poolt, kuid ei ole Rendileandja ja Rentniku vahel Rendilepingus kokku lepitud. Rentnik on kohustatud tasuma kõigi eelnimetatud kulude eest täies ulatuses, Rendileandja kohesel nõudmisel.
6.2. Rendileandjal on õigus omal äranägemisel anda rendi- ja teenustasude osas krediidilimiiti. Rendileandjal on ainuõigus eelmainitud krediidilimiiti igal ajal muuta, tühistada, vähendada või suurendada.
6.3. Juhul, kui Rendileandja peab hüvitama Rentnikule kahjud ja/või juhul, kui Rendileandja debiteerib Rentniku deposiiti kogemata või eksikombel, kannab Rendileandja vastava summa viivitamatult Rentniku maksekontole tagasi.
6.4. Kui Rentnik ei saa käibemaksuga arvet e-kirja teel märgitud maksetähtpäevaks, kohustub Rentnik arve saamiseks Rendileandja poole pöörduma. Rentnik peab alati kõik väljastatud arved alla laadima, üle kontrollima.
6.5. Juhul, kui Rentnik ei tasu arveid õigeaegselt, on Rendileandja õigus volitada võlgade sissenõudmisega tegelevat äriühingut võlgu sisse nõudma või loovutada oma nõudeõigus Rentniku võlgade sissenõudmiseks võlgade sissenõudmisega tegelevale äriühingule. Rendileandjale kättesaadavaid Rentniku isikuandmeid võib edastada ametivõimudele ja/või kohtutäituritele tasumise ja maksude või trahvide sissenõudmise eesmärgil.
6.6. Rentnik kohustub maksma Rendileandjale viivist 0,5 protsenti tasumata summast iga viivitatud päeva eest.
6.7. Kui Teenuste kasutamise käigus saavutab Rentnik Teenuste hinnakirjas määratletud piirsumma on Rendileandjal õigus nõuda, et Rentnik maksaks Teenuste eest täiendava summa ette. Kui Rentnik ei maksa eelmainitud summat kokku lepitud tähtaja jooksul, on ta kohustatud Sõiduki ja Lisavarustuse Rendibaasi tagastama hiljemalt 1 (ühe) tunni jooksul alates Rendileandja nõudmisest. Kui Rentnik ei tasu arveid või ei tagasta Sõidukit ja Lisavarustust, on Rendileandjal õigus peatada Teenuste osutamine Rentnikule, blokeerida Sõiduki käivitumine, lukust lahti tegemine või kasutamine seniks, kuni Rentnik hüvitab kumuleerunud Teenustasu, ning teatada Sõiduki ebaseaduslikust omastamisest politseisse.
6.8. Kui Rentnik ei järgi siin kehtestatud eeskirju, on Rendileandjal õigus Rentnikule Teenuste osutamine peatada ja tühistada renditeenus. Lisaks, kui Rentnik ei täida käesolevaid Tingimusi, on Rendileandjal õigus nõuda, et Rentnik kõrvaldaks rikkumise täiendava tähtaja jooksul, mis ei ole mingil juhul pikem kui 1 (üks) tund, kui Rendileandjal ei määratle eraldi teates pikemat tähtaega. Juhul, kui Rentnik ei kõrvalda Tingimuste rikkumist käesolevas punktis määratletud tähtaja jooksul, loetakse, et pärast selle tähtaja möödumist möödub ka Sõiduki ja Lisavarustuse rentimise tähtaeg.
6.9. Tingimuste rikkumise teate esitamine Rentnikule ja rikkumise mittekõrvaldamine määratud tähtaja jooksul on õiguslikud asjaolud, mille alusel Sõiduki rentimine lõppeb ja mingit eraldi teadet ei esitata. Sõiduki ja Lisavarustuse rentimise lõppemisel peab Rentnik viivitamatult tagastama Sõiduki ja Lisavarustuse Rendibaasi. Juhul, kui Rentnik ei nõustu täitma või ei täida Rendileandja taotlust määratud tähtaja jooksul, on Rendileandjal õigus peatada Rentnikule Teenuste osutamine, blokeerida Sõiduki käivitumine, lukust lahti tegemine või kasutamine. Rendileandja töötajal on ka õigus Sõiduk ja Lisavarustus ilma Rentniku osalemiseta ära tuua.

VII. LÕPPSÄTTED

7.1. Käesolevad Tingimused jõustuvad Rentniku suhtes kui Rentnik Nõustub Renditingimustega, Kindlustustingimustega, Teenuste hinnakirjaga ja Privaatsuspoliitikaga.
7.2. Rendileandjal on õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta. Muudatused esitatakse Rentnikule ka Veebisaidil bikemoto.ee. Kui Rentnik jätkab Teenuste kasutamist või tellib uusi Teenuseid käesolevate Tingimuste alusel, loetakse, et ta on Tingimuste muudatustega nõustunud (sealhulgas Teenustasu muudatustega). Kui Rentnik eelmainitud muudatustega ei nõustu, on ta kohustatud broneeringu või Tellimuse nõuetekohaselt lõpetama ja Sõiduki ja Lisavarustuse Rendibaasi tagastama.
7.3. Rendileandjal on õigus igal ajal Teenustasusid ühepoolselt muuta. Sellest tulenevalt on Rentnikul soovitatav Teenustasudega tutvuda iga kord enne Teenuste kasutamist.
7.4. Rendileandjal on õigus ühepoolselt loovutada kõik nendest Tingimustest tulenevad õigused ja kohustused Rendileandjaga seotud mis tahes kolmandale isikule.
7.5. Kui Rentnik ei saa Teenuseid nõuetekohaselt kasutada, on ta kohustatud Rendileandjat telefoni teel, e-posti teel või muude elektrooniliste vahendite kaudu teavitama. Vaidlus proovitakse lahendada pooltevaheliste vastastikkuste läbirääkimiste teel või õigusaktides kehtestatud korras Rentniku poolt esitatud ja Rendileandjale kättesaadava kogu teabe alusel.
7.6. Kõik Teenuseid puudutavad nõuded esitatakse mitte hiljem kui 3 (kolme) kuu jooksul alates Teenuste osutamise kuupäevast. Rendileandja püüab Rentniku nõudele vastata nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates nõude kättesaamisest. Juhul, kui Rendileandja ei ole Rentniku nõuet rahuldanud või on rahuldanud selle osaliselt on Rentnikul õigus pöörduda kohalikku tarbijakaitseasutusse (täiendav teave aadressil https://www.ttja.ee/et). See säte ei piira mingil viisil Rentnikul õigust esitada igal ajal Teenustega seotud nõue kohalikku tarbijakaitseasutusse või kohtusse.
8.7. Kõik pooltevahelised vaidlused ja lahkarvamused, mida ei lahendata eelmainitud viisil, lahendatakse Eesti Vabariigi maakohtus.
8.8. Käesolevad Tingimused on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi õigusega ja neile kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.