Renditingimused

RENDITINGIMUSED

I.ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad Renditingimused (edaspidi: Tingimused) sätestavad Rendilepingus (edaspidi: Leping) olevate esemete rentimisel osapoolte kohustused, õigused ning kõik muud detailid ja olukorrad, mis vajavad reguleerimist. Võlaõigus seaduse sätetest tulenevalt kohaldatakse asja üüri- ja rendilepingu sätteid.
1.2. Lepingu lahutamatuks osaks on Renditingimused, Müügitingimused, Kindlustustingimused, Teenuste hinnakiri ja Privaatsuspoliitika.
1.3. Käesolevaid Handprint OÜ, juriidilise isiku registrikoodiga 14392208, registrijärgse asukoha aadressiga Kadaka tee 7, Tallinn, Eesti Vabariik (edaspidi: Rendile andja) kohaldatakse nii 1) Rentniku registreerimise korrale, 2) kaherattaliste mootorsõidukite, haagiste ja varade broneerimisele ja kasutamisele, 3) sõidukite ja varade kasutamisele kohaldatavatele tingimustele, 4) vastutust käsitlevatele eeskirjadele kui ka 5) maksetingimustele.
1.4. Rentnik on teadlik, et sõiduki kasutusõigus kuulub Rendile andjale ning ta ei oma volitusi lepingu sõlmimisel saadud õiguste ning võetud kohustuste edasiandmiseks kolmandatele isikutele (mh sõiduki võõrandamiseks)
1.5. Juhul, kui Rentnikul tekib seoses käesolevate Tingimustega mis tahes küsimusi, on Rentnikul õigus võtta ühendust Rendile andjaga järgmistel kontaktandmetel: telefon +372 545 554 41, e-post info@bikemoto.ee.
1.6. Loetakse, et Rendile andja ja Rentnik on astunud lepingulistesse suhetesse kooskõlas käesolevate Tingimustega.

II. MÕISTED
2.1. Rentnik- Rendile andja klient (füüsiline isik või juriidilise isiku poolt volitatud füüsiline isik), kes peab olema vähemalt 21 aastane, omama kehtivat A kategooria juhiluba ning A või B kategooria juhtimisõigust vähemalt 2 aastat ja kes nõustub käesolevate Tingimustega ja kasutab teenuseid käesolevate Tingimuste alusel. Rentniku ja Rentniku esindajat käsitletakse edaspidi koos Lepingu ühe poolena. Kui Rentnik ei osale Lepingu sõlmimisel, siis Rentniku esindajale laienevad Rentniku kohustused volikirja alusel.
2.2. Sõiduk – kaherattaline mootorsõiduk või haagis mille Rendile andja annab käesolevate Tingimuste alusel tasu eest Rentniku kasutusse.
2.3. Varad – Rendile andja vara mis antakse Rentnikule kasutamiseks käesolevate Tingimuste alusel ja kooskõlas selle vahetu eesmärgiga. Järgnevad loetakse Varade hulka, sealhulgas, kuid mitte ainult mootorratta riietus, kiiver ja muu vara, mida ei klassifitseerita Sõidukiks ja mis vastab eeltoodud kirjeldusele.
2.4. Rendiperiood -Rendiperiood algab Lepingu jõustumise kuupäevast ja kellaajast, kuid mitte varem kui kell 10.00 ning lõppeb kuupäeval, millal Rentnik soovib Rendiesemed tagastada, kuid mitte hiljem kui kell 10.00. Rendiperioodi arvestatakse 24h kaupa, kumulatiivselt. Rendiperioodi arvestuse aluseks on üks rendipäev ehk 24h. Rendipäeva algus on hommikul kell 10.00 ja rendipäev lõppeb järgmise päeva hommik kell 10.00, kui ei lepita kokku teisiti. Rendile andjal on õigus seoses pakkumiste ja kampaaniatega muuta rendiperioodi, näiteks nädalavahetuse või nädala pakkumise raames. Sellisel juhul võidakse muuta nii rendiperioodi kui ka kellaaegasi.
2.5. Renditasu – Renditasu arvestatakse vastavalt Sõiduki rendiperioodile, kindlustusele, rendivarustusele ja teenuste hinnakirjale.
2.6. Teenused – kõik Rendile andja poolt osutatavad teenused, sealhulgas rentimine (kasutusse andmine), mootorrataste ja rendivarustuse transporti teenused, lisateenused, hooldus (remondi, hoolduse ja kahjustustega seotud teenused), omavastutuse kindlustus teenus, samuti kõikide selliste materjalide ja kütuste andmine, mis on vajalikud Sõiduki või Varade kasutamiseks ja  käitamiseks nende tavapärasel eesmärgil vastavalt teenuse hinnakirjale.
2.7. Veebisait – veebisait aadressil bikemoto.ee.
2.8. Sõidukisüsteem – Sõidukisse paigaldatud elektrooniline süsteem, mis salvestab Sõiduki asukoha, Sõiduki poolt läbitud vahemaa, Sõiduki kasutamise aja, Sõiduki kiiruse ning Sõidukiga ja selle kasutamisega seotud muud andmed ning edastab need andmed Rendile andjale.
2.9. “Teenuste Hinnakiri” – Teenustasud, trahvid, kahjude summad, muud tasud ja kulud, mis on avaldatud Veebisaidil. Teenuste hinnakiri moodustab käesolevate Tingimuste lahutamatu osa.
2.10. Liikluseeskirjad – vastava riigi kohaldatavad liikluseeskirjad ja seotud seadusjärgsed eeskirjad.
2.11. Privaatsuspoliitika – Äriühingu Privaatsuspoliitika, mis sisaldab teavet Kasutaja isikuandmete töötlemise kohta, mh Kasutaja õiguste kohta andmesubjektina.
2.12. Müügitingimused – Müügitingimused kehtivad Veebipoest toodete ostmisel ja rentimisel
2.13. Kindlustustingimused – Kindlustustingimused reguleerivad Rentniku kindlustuse tingimusi vastavalt kindlustuspaketile MINI; VIP ja MAX VIP, kaskokindlustuse tingimusi ja kindlustuse üldtingimused.
2.14. Rendibaas- Asukoht kus Rendile andja väljastab Rentnikule Sõiduki ja Vara ning Rentnik tagastab Sõiduki ja Vara, kui kokku ei ole lepitud teisiti
2.15. Käesolevate Tingimuste tähenduses on vastavalt kontekstile terminite ainsuse ja mitmuse vormil sama tähendus.

III. SÕIDUKI BRONEERIMINE
3.1. Rentnikul on õigus Teenuseid kasutada vaid pärast käesolevas dokumendis ette nähtud tegevuste lõpuleviimist.
3.2. Broneerimise käigus kohustub Rentnik:
3.2.1. hoolikalt ja vastutustundlikult lugema läbi käesolevad Tingimused, Teenuste hinnakirja, Kindlustustingimused, Privaatsuspoliitika, Müügitingimused ja vajutama registreerimisvormil nupule „Nõustun“. Vajutades nupule „Nõustun“, kinnitab Rentnik, et talle esitatud kogu teave on selge, mõistetav ning ta nõustub käesolevate Tingimustega;
3.2.2. esitama selliseid andmeid, teavet ja dokumente, mida Rendile andja võib registreerumisel mõistlikult nõuda (sealhulgas täites väljad nõutud teabega);
3.2.3. märkima ära oma nime, e-posti aadressi, telefoni numbri, juhiloa numbri ja elukoha aadressi.
3.2.4. mootorsõidukite kasutamiseks omama kehtivat dokumenti, mis tõendab õigust mootorsõidukeid juhtida (nt juhiluba).
3.2.4.1. edastama e-posti  info@bikemoto.ee teel juhiloa esiküljest ja tagaküljest loetava foto.
3.2.4.2. Rendile andja kontrollib mootorsõidukite juhtimise õigust tõendava dokumendi kehtivust.
3.3. Juhul, kui Rentnik ei sisesta õigeid andmeid või sisestab valed andmed, loetakse Rentniku registreerumine kehtetuks ja tühistatakse.
3.4. Nii Rendile andja kui ka Rentnik kohustuvad teavitama üksteist mis tahes muudatustest oma andmetes (nimi, perekonnanimi, aadress, registrinumber jne) hiljemalt 5 (viie) kalendripäeva jooksul.

IV. ÜLDISED KASUTUSTINGIMUSED
Üldreeglid
4.1. Rendile andja kohustub tagama, et Sõiduk või Vara on heas korras ja seisundis ning kasutamiseks ja käitamiseks sobiv.
4.2. Vigadeks ei loeta puuduseid või rikkeid, mis ei mõjuta liiklusohutust ega avalda mõju lühiajalises perspektiivis ega ka vigu, mis ei tulene Sõiduki või Vara mittenõuetekohasest hooldusest.
4.3. Rentnik kohustub kasutama Teenuseid kooskõlas käesolevate Tingimuste sätetega ja tegutsema kui mõistlikult ettevaatlik, ettenägelik, vastutustundlik ja informeeritud isik.
4.4. Teenuseid kasutades Rentnik muu hulgas:
4.4.1. peab järgima Sõiduki tootja poolt kehtestatud Sõiduki käitamise nõudeid, mida on kirjeldatud Sõiduki juhendites.
4.4.2. peab järgima Rendile andja juhiseid ja soovitusi, mis on sätestatud käesolevates Tingimustes;
4.4.3. peab täitma Liikluseeskirju;
4.4.4. ei oma õigust kasutada Sõidukit võidusõiduks või muuks spordialaks või võidusõiduga seotud eesmärkidel ega kasutada seda õppesõidukina ega kasutada Sõidukit pidevalt suurel koormusel (raskete kaupade vedamiseks jne.), kasutada seda teiste sõidukite vedamiseks, kasutada mootorsõidukit eesmärgil, milleks see ei ole kohandatud või kavandatud, ega kasutada mootorsõidukit kohaldatavate õigusaktide kohaselt keelatud tegude kordasaatmiseks;
4.4.5. peab järgima muude kohaldatavate õigusaktide nõudeid;
4.4.6. peab järgima Sõiduki käitamise nõudeid, mida ei ole siin eespool mainitud, kuid mida loetakse sellist liiki vara kasutamise puhul tavapärasteks nõueteks.
4.5. Rentnik kohustub viivitamatult teavitama Rendile andjat ja vastavaid ametivõime (nt politsei, tuletõrje), kui Sõiduk hävineb, saab kahjustada, varastatakse, läheb katki või muutub muul viisil kasutamiseks mittesobivaks, ning samuti teavitama asjaoludest, mis takistavad Sõiduki käitamist ja kasutamist.
4.6. Ilma Rendile andja eelneva kirjaliku nõusolekuta ei ole Rentnikul lubatud Sõidukit, Vara allkasutusse anda, käesolevast dokumendist tulenevaid õigusi ja kohustusi loovutada, Sõidukit teisele isikule võõrandada ega lubada teisel isikul Sõidukit kasutada.
4.7. Rentnik vastutab rendiperioodi jooksul Sõiduki või Vara eest täielikult. Selle Rendiperioodi jooksul võtab Rentnik endale kogu vastutuse kui suurema ohu allika valdaja. Rentnik on vastutav koos Rentnikuga Sõidukit või Vara kasutavate isikute (nt reisijate) turvalisuse, tervise, hukkumise, samuti nende isikute vara hävimise või kaotuse eest, kui kohaldatavate seadustega pole teisiti sätestatud.
4.8. Teenuste kasutamise fakti loetakse Rentnikupoolseks kinnituseks, et 1) tal on piisavalt teadmisi, kuidas Sõidukit või Vara kasutada ja käitada, 2) tal on Sõiduki või Vara kasutamiseks piisavad oskused ja 3) tema füüsiline seisund on Sõiduki juhtimiseks vajalikul tasemel.
4.9. Rentnik on kohustatud:
4.9.1. sõitma turvaliselt;
4.9.2. alustama Sõiduki pidurdamist ja Sõidukiga sõitmist turvalisel kiirusel, võttes arvesse oma kogemust, oskusi ja ilmastikutingimusi;
4.9.3. kandma kiivrit ja asjakohast riietust (kaherattaliste Sõidukite ja Varade korral);
4.9.4. hindama ilmastiku- ja keskkonnatingimusi ning kasutama Sõidukit või Vara ainult pärast seda, kui on teinud kindlaks, et selle kasutamine on turvaline ega ohusta Rentniku, teisi isikuid või Rendile andjat.
4.10. Juhul, kui Rentnik Sõidukit või Vara ei kasuta, peab Rentnik võtma kasutusele kõik meetmed tagamaks Sõiduki või Vara turvalisuse ja selle, et kolmandad isikud ei saaks seda oma valdusesse võtta (s.t on lukustatud, on valvestatud, tuled on välja lülitatud jne).
4.11. Sõidukit või Vara võib kasutada ainult EU = Euroopa (välja arvatud Aserbaidžaan, Gruusia, Kasahstan, Moldova, Ukraina, Valgevene ja Venemaa) territooriumil. Juhul kui Rentnik plaanib Sõidukiga lahkuda Eesti territooriumilt, tuleb sellest eelnevalt Rendile andjat teavitada.
4.12. Sõidukit või Vara kasutades on:
4.12.1. Rentnik on kohustatud olema täiesti kaine (0,00 promilli) ega tohi olla psühhoaktiivsete ainete mõju all;
4.12.2. Rentnikul on keelatud Sõidukit juhtida, kui ta on haige või väsinud või kui tema juhtimine võib kujutada ohtu liiklusohutusele, ja anda mootorsõidukit või Vara teistele isikutele juhtimiseks või muul viisil kasutamiseks;
4.12.3. Rentnik on kohustatud järgima muid nõudeid, mida kohaldatakse nende kategooria sõidukitele, mida tal on vastavalt juhiloas määratletule luba juhtida.
4.13. Renditavale mootorrattale kehtib mõistliku läbisõidu põhimõte ehk kuni 500 km/päevas. Üle 500 km/päevas läbimisel on Rendile andjal õigus küsida lisatasu 0,19 eur/km iga ületatud km koht.

Broneerimine, võtmine, kasutamine
4.14. Enne reisi alustamist tuleb mootorsõiduk broneerida. Broneeringu tegemiseks peab Rentnik läbi viima järgmised tegevused:
4.14.1. Valima välja sobiva sõiduki ja rendivarustuse bikemoto.ee Vebisaidilt. Online broneeringut Vebisaidil saab teha soovitud rendipäevale eelneval päeval kuni kella 16.00-ni. Samal päeval rentides saab broneeringut teha üksnes telefoni või e-posti teel.
4.14.2. Valima Sõiduki ja Vara üleandmise ja tagastamise koha ja kellaaja.
4.14.3. Kontrollima ja kinnitama broneeringu.
4.14.4. Broneeringu kinnitusega suunatakse renditav Sõiduk ja Vara Vebisaidi ostukorvi.
4.14.5. Ostukorvis saab kontrollida broneeringut ja suunduda edasi Kassa-makselehele.
4.14.6. Kassa lehel tuleb Rentnikul sisestada enda isikuandmed, valida makseviis ja nõustuda Rendi-, Kindlustus- ja Müügitingimustega ning Teenuste hinnakirjaga ja Privaatsuspoliitikaga.
4.14.7. Tellimuse esitamisega kinnitatakse Rentniku tellimus ja sellekohane teade saadetakse Rentniku e-posti aadressile. Renditasu arvestatakse vastavalt Rendiesemete hinnale, kogusele, rendiperioodile ja lisatasu teenuste hinnakirjale. Kui Rentnik soovib kasutada või kasutab teenuste hinnakirjas märgitud tasulisi teenuseid, siis koostab Rendile andja lisateenuste arve ja edastab Rentnikule.
4.15. Vastavalt Tellimuse kinnitus-makseteatisele tuleb tasuda rendisumma teatisel märgitud tähtajaks Rendile andja arveldusarvele.
4.16. Peale rendimakse tasumist (Rentnik peab rendimakse tasuma 24h jooksul peale tellimuse broneeringu esitamist) edastab Rendile andja Rentnikule Rendilepingu-Arve. Käesoleva Rendileping-Arve alusel loetakse osapoolte vahel Leping sõlmituks.
4.17. Rendileping-Arve tuleb Rentniku poolt allkirjastada (digiallkirjastada) ja saata koos juhiloa esi ja tagakülje loetava fotoga  info@bikemoto.ee e-posti aadressil enne rendiperioodi algust.
4.18. Rentnik on kohustatud tasuma, vastavalt valitud kindlustuse paketile, omavastutuse deposiidi summa, mis on märgitud Tellimuse kinnitus-makseteatisele enne rendipäeva algust hiljemalt eelmise päeva kella 16.00-iks. Omavastutuse deposiit tagastatakse kui rentnik tagastab Sõiduki ja Vara samas seisukorras nagu see Rentnikule väljastati. Rendile andja tagastab tagatisraha alati samal viisil nagu see tasuti. Rendile andjal on õigus kahtluse korral keelduda Sõiduki ja Vara rentimisest või küsida rentnikult suuremat omavastutuse deposiiti või lisakäendust Sõiduki ja Vara kaitseks.
4.19 Peale Rentniku poolt allkirjastatud rendilepingu edastamist Rendile andjale paneb Rendile andja Sõiduki ja Vara Rentniku jaoks valmis ning edastab Rentnikule renditava Sõiduki ja Vara üleandmise juhised. Sõiduki ja Vara väljastamine ja tagastamine Rendibaasist tööajal on tasuta. Väljaspool Rendibaasi või tööaega toimub rendiesemete väljastamine või tagastamine lisatasu eest vastavalt kehtivale Teenuste hinnakirjale, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
4.20. Rentnik on kohustatud üleandmisel Sõiduki üle vaatama, et teha kindlaks, et mootorsõidukil ei ole selgelt nähtavaid kahjustusi, ning on kohustatud kontrollima, kas kõik mootorsõiduki tarvikud, lisaseadmed, dokumendid (Volitus-Kontroll leht) ja süütevõti on olemas.
4.21. Rentnik on kohustatud viivitamatult teavitama Rendile andjat kõikidest tuvastatud mittevastavustest telefoninumbril +372 54555441 (või teisel numbril, mis on Veebisaidil sellel eesmärgil toodud), SMS või e-posti aadressil  info@bikemoto.ee. Juhul, kui selgelt nähtav kahjustus on märgitud kontroll lehel (mis märgib, et Rendile andja on juba teadlik), ei ole vaja Rendile andjat täiendavalt teavitada. Vastasel juhul loetakse, et kõik kahjud, millest pole teatatud, on tekkinud Rentniku poolt rendiperioodi jooksul.
4.22. Juhul, kui Rentnik näeb ette, et Sõiduki või Vara kasutamise maksimaalset tähtaega võidakse ületada, peab ta teavitama Rendile andjat hiljemalt kaksteist (12) tundi enne maksimaalse tähtaja möödumist. Sõiduki või Vara kasutamise maksimaalset tähtaega võib pikendada poolte vastastikusel kokkuleppel.
Õnnetused Kasutusperioodil
4.23. Juhul, kui rendiperioodi käigus Sõiduk või Vara konfiskeeritakse või arestitakse või piiratakse mis tahes muid õigusi sellele Rentniku süü tõttu või kasutamise käigus esile kerkivate asjaolude tõttu, on Rentnik kohustatud täitma kõik oma kohustused seoses Sõiduki või Varaga enne Sõiduki või Vara tagastamist Rendile andjale.
4.24. Kui Sõiduk või Vara läheb katki, Sõiduki armatuurlaual lülituvad sisse hoiatussignaalid, kuulda on kahtlaseid kõrvalisi helisid või Sõidukit või Vara ei ole enam võimalik turvaliselt käitada, on Rentnik kohustatud viivitamatult 1) lõpetama Sõiduki või Vara kasutamise, 2) teavitama telefoni teel Rendile andjat ning 3) täitma Rendile andja edasisi juhiseid.
4.25. Rendile andja kõik Sõidukid omavad kehtivad vastutuskindlustust ja ülevaatust. Rendile andja Sõidukite vastutuskindlustus kaitseb Rendile andjat, Rentniku ja igat volitatud lisajuhti vastavalt seadusele ning kindlustustingimustele. Lepingu sõlmimisel lähtutakse kehtivatest kindlustuse üldtingimustest. Juhul, kui Sõiduk saab liiklusõnnetuse käigus või muude asjaolude tõttu mis tahes kahjustusi, kohustub Rentnik viivitamatult teavitama Rendile andjat ja vastavaid ametivõime (politsei, tuletõrje jne), täitma liiklusõnnetuse teate ja tegema muid vajalikke toiminguid, et hoida ära või vähendada kahju Sõidukile, muule varale ja/või isikutele. Juhul, kui Vara saab kahjustada, peab Rentnik viivitamatult teavitama Rendile andjat ja tegema muid vajalikke toiminguid, et hoida ära või vähendada kahju sellele Varale.
4.26. Vastavalt valitud kindlustuspaketile lähtutakse Lepingu sõlmimisel kehtivatest kindlustuse üldtingimustest ja kaskokindlustuse tingimustest, mis on Lepingu lahutamatud osad.

Reisi lõpetamine ja tagastamine
4.27. Lepingus märgitud lõppemisaeg on ühtlasi tähtaeg Rendiesemete tagastamiseks. Pärast rendiperioodi lõpetamist peab Rentnik Sõiduki või Vara Rendibaasi tagastama, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
4.28. Mootorsõiduki tagastamisel on Rentnik kohustatud tagastama mootorsõiduki võtme, dokumendid, tarvikud ja lisaseadmed.
4.29. Rentnik on kohustatud tagastama Sõiduki või Vara seisukorras, mis ei ole halvem, kui seisukord, milles Sõiduk või Vara saadi. Mootorsõiduki loomuliku kulumise määratlemisel lähtuvad pooled Eesti Liisingühingute Liidu poolt 21.07.2019 koostatud juhendist, mis on avaldatud Eesti Liisinguühingute Liidu veebisaidil   https://www.liisingliit.ee/regulatsioon/juhendid-ja-aktid (juhend loetakse käesolevate Tingimuste lahutamatuks osaks), ja nõudest, mis on toodud avalikult kättesaadavates Tingimustes. Loomuliku kulumise alla ei kuulu alljärgnev:
4.29.1. katkised, deformeerunud või muul moel mehhaaniliselt või termiliselt kahjustatud osad, seadmed ja mehhanismid;
4.29.2. mõlgid Sõiduki kerel, mõrad värvikihis ja nähtavad kriimustused (kui värvikiht on kahjustatud kuni alusvärvini);
4.29.3. värvikihi kulumine, mis on põhjustatud Sõiduki tihedast pesemisest ja/või puhastamisest;
4.29.4. kehva kvaliteediga remont ja/või remondist tulenevad vead;
4.29.5. Sõiduki tuuleklaasi mõrad;
4.29.6. Sõiduki tuuleklaasi kriimustused, mis on põhjustatud Sõiduki mittenõuetekohasest kasutamisest ja/või puhastamisest;
4.29.7. Sõiduki kere geomeetria kahjustused.
4.30. Rendile andjal on õigus esitada Rentnikuke ka peale Lepingu lõppemist pretensioone ning nõudeid suuremate kosmeetiliste vigastuste, mehaaniliste kahjustuste ja funktsionaalsete vigade osas kui need ei avaldunud esmasel vaatlusel esemete tagastamisel;

V. SÕIDUKI KASUTAMISE TINGIMUSED
Kasutamine
5.1. Rentnik võib hakata Sõidukit kasutama ajavahemikus, mis on viidatud Lepingus iga Sõiduki kohta ja algab Sõiduki kasutamisest. Rentnik kohustub broneeringu pikendamise eest tasuma täiendavaid tasusid vastavalt antud Sõiduki ja Vara Rendiperioodi maksumusele. Kõik nädalapäevad ning riiklikud pühad on Lepingus võrdsed. See tähendab näiteks, et Rendiperioodi Sisse jäävate laupäevade, pühapäevade ja riiklikute pühade eest tuleb samuti renti maksta.
5.2. Sõiduki juhtimiseks tuleb see käivitada kasutades selleks süütevõtit. Kui Sõiduk ei vaja süütevõtit, tuleb Sõiduk käivitada nuppu vajutades.
5.3. Keelatud on sõidutada Sõidukiga alaealist last alla 12 eluaasta ja loomi.
5.4. Mootorsõiduki Sõidukisüsteemi andmete lugemine, kopeerimine, muutmine ja kustutamine, ning mis tahes katsed eelmainitud tegevusi teha, on rangelt keelatud.
5.5. Sõiduki kasutamise maksimaalne tähtaeg on 30 päeva, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Kui Rentnik ei tagasta Sõidukit Rendiperioodi möödumisel on Rendile andjal õigus pöörduda politseisse seoses mootorsõiduki vargusega ja blokeerida Sõiduki käivitumine. Juhul, kui on oodata, et maksimaalset kasutamise tähtaega ületatakse, tuleb Rendile andjat sellest teavitada mitte hiljem kui 12 tundi enne maksimaalse tähtaja möödumist. Sõiduki maksimaalset kasutamise tähtaega võib pikendada pooltevahelise kokkuleppega.
5.6. Teatades Rentniku sellest kirjalikus vormis (sealhulgas e-kirja või SMS-i teel) 1 (ühe) päeva ette, on Rendile andjal õigus asendada renditud Sõiduk teise analoogse kategooria ja analoogsete parameetritega Sõidukiga igal ajal Rendiperioodi jooksul, et teostada Sõiduki korralisi hooldus- ja remonditöid, kõrvaldada Sõiduki rikkeid või teha teisi vajalikke toiminguid. Käesolevas punktis määratletud Rendile andja teate kättesaamisel peab Rentnik lubama Rendile andjal Sõiduki välja vahetada (muu hulgas tagastama Sõiduki võtmed ja muud Sõidukiga seotud esemed ja dokumendid) Rendile andja poolt täpsustatud päeval ja ajal ning poolte vahel kokku lepitud kohas ja kooskõlas käesolevate Tingimustega võtma vastu teise Sõiduki.

Tagastamine
5.7. Rentnik kohustub tagastama Sõiduki Rendile andjale Lepingus märgitud kuupäeval ja kellaajal kokkulepitud kohas ning samas tehnilises seisundis, sama varustuse ja dokumentatsiooniga, nagu see oli sõiduki üleandmisel Rentnikule. Rentnikul õigus nõuda Rendile andjalt sõiduki kontrollimist ja uute vigastuste märkimist, kuid Rentnik peab arvestama, et sellisel juhu määrab Rendile andja endale sobiva ülevaatus aja ja sõiduki ülevaatamiseks võib kuluda orienteeruvalt 1 tund. Juhul kui Rentnik loobub sellest õigusest, vastutab Rentnik sõiduki kahjude eest, kuni Rendile andja on omale sobival ajal sõiduki üle vaadanud, kuid mitte hiljem kui järgmise tööpäeva jooksul. Juhul, kui Rentnik tagastab sõiduki väljaspool lahtiolekuaega, tuleb tal järgida kehtivaid sõidukite väljaspool lahtiolekuaega tagastamise reegleid ja tasusid.
5.8. Väljaspool lahtiolekuaega tagastamisel vastutab Rentnik Sõiduki eest, kuni Sõiduki otsene valdus on vastu võetud. Otsene valdus loetakse Rendile andja poolt vastu võetuks, kui Rendile andja on saanud sõiduki dokumendid ja võtmed enda kätte ning tal on olnud võimalik sõiduk üle vaadata.
5.9. Juhul, kui Rentnik on sõiduki tagastamiseks leppinud Rendile andjaga kokku mõne teise koha peale Rendile andja Rendibaasi, vastutab ta sõiduki eest hetkeni, kuni Rendile andja on sõiduki otsese valduse vastu võtnud ja üle vaadanud.
5.10. Sõiduki ja Vara üleandmisega viivitamisel on Rentnik kohustatud tasuma lisaks muudele Lepingust tulevatele finantskohustustele iga viivitatud päeva eest, iga rendieseme kohta tavahinnda, mis on märgitud Teenuste- ja Rendi hinnakirjas. Iga järgmine Rendipäev algab Sõiduki tagastamise kellaaja ületamisel rohkem kui 29 minuti võrra.
5.11. Juhul, kui Rentnik tagastab Sõiduki, kuid ei tagasta Sõiduki dokumente ja/või sõiduki võtmeid kokkulepitud tagastuskohas, maksab Rentnik iga järgmise alanud 24-tunnise perioodi eest lepingus sätestatud renditasu ühe päeva kohta seni, kuni võtmed ja dokumendid on tagastatud kokkulepitud tagastuskohta.
5.12. Kui Rendile andja ei saa tagastatavat Sõidukit ja Vara vastu võtta, siis lisandub Rendiperioodile üks rendipäev, mille eest Rentnik renti ei pea tasuma.
5.13. Rentnik on kohustatud tasuma lisatasu sõiduki puhastamise eest, kui sõiduk vajab tagastamise järel üürileandja standardsest puhastusest põhjalikumat puhastust. Lisatasu suurus vastab sõiduki puhastamise tegelikule kulule üürileandja poolt vabalt valitud teenuseosutaja juures.
5.14. Kui ilmastikuolud, pimedus, Sõiduki tagastamise koht ja/või aeg ei võimalda Rendile andjal avastada sõiduki osade kadumist ja/või rendiperioodi jooksul sõidukile ja/või selle osadele tekkinud vigastusi, või kui avastamine on raskendatud sõiduki määrdumise, vigastuste asukoha ja/või puuduvate osade esialgse asukoha tõttu, on Rendile andjal õigus nõuda kliendilt tekkinud kahju hüvitamist ka nende avastamisel alles pärast sõiduki vastuvõtmist. Rendileandjal on käesoleva punkti alusel õigus nõuda vaid sellise kahju hüvitamist, mis on avastatud hiljemalt 5 päeva jooksul peale sõiduki vastuvõtmist, eeldusel, et sõidukit ei ole selle aja jooksul uuesti välja renditud.
5.15. Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki vähemalt sama koguse kütusega, mis oli Sõiduki kütusepaagis üleandmisel. Juhul kui sõiduk tagastatakse väiksema kütuse kogusega, tuleb Rentnikul tasuda puuduolev kütuse osa vastavalt teenuse hinnakirjale ja kütuse kogusele.
5.16. Juhul kui Rentnik soovib tagastada Sõiduki oma poolt valitud aadressil, siis ei tohi Sõidukit parkida:
5.16.1. tõkkepuuga kohtadesse.
5.16.2. maa-alustesse parklatesse.
5.17. Juhul, kui Sõiduki rendiperioodil pargib Rentnik mootorsõiduki tasulisse parklasse, maksab ta Sõiduki parkimise eest ise.
5.18 kui Rentnik tagastab Sõiduki ja Vara varem kui Lepingus ette nähtud, siis sellisel juhul ei tagastata renditasu ülejäänud kasutamata päevade eest;

VI. VASTUTUS
6.1. Rendiperioodi jooksul on Rentnik täielikult vastutav Sõiduki või Vara turvalisuse eest.
6.2. Rentnik vastutab täielikult Rendiperioodil toime pandud õigusaktide rikkumiste ja kolmandatele isikutele põhjustatud kahju eest, välja arvatud juhtudel, kui:
6.2.1. sellised rikkumised pandi toime või kahju tekitati Rendile andja süül;
6.2.2. leiduvad muud õiguspärased alused, mis piiravad Rentniku vastutust või kõrvaldavad selle (nagu nt vääramatu jõud, riigi tegevus jne).
6.3. Rentnik ei vastuta Sõiduki või Vara mis tahes rikete eest, mis kerkivad esile Sõiduki või Vara käitamise käigus ja on põhjustatud varasemast kasutamisest, käitamisest või loomulikust kulumisest, kui Rentnik teavitab Rendile andjat viivitamatult telefoni teel ja järgib Rendile andja poolt antud juhiseid
6.4. Rentnik vastutab oma selliste riiete, esemete ja muude asjade kahjustumise eest, mis asuvad Sõidukis või mida kasutatakse Teenuste kasutamise käigus, välja arvatud juhul, kui selline kahju on tekkinud Rendile andja tahtluse või raske hooletuse tagajärjel.
6.5. Juhul, kui Sõiduk või Vara läheb kaduma, kohustub Rentnik maksma Rendile andjale Teenuse hinnakirjas viidatud trahvi ja hüvitama Rendile andjale kõik kahjud, mida see trahv ei kata. Pärast Rendile andjale trahvi maksmist ei omanda Rentnik Sõiduki ega Vara omandit. Rendile andja annab endast parima, et Sõiduk või Vara tagasi saada.
6.6. Käesolevates Tingimustes ja/või Teenuse hinnakirjas märgitud trahvid loetakse Rendile andja minimaalseteks vaidluse alla mitte kuuluvateks kahjudeks, sealhulgas võimalik kahju Rendile andja maineväärtusele, kaubamärgile, kaubanimele, ettevõtte ja sotsiaalsele aususele ja mainele, samuti Rendile andja tootemargi kuvandile, mille on põhjustanud Rentniku ebaseaduslik ja vastutustundetu tegevus. Käesolevate Tingimuste alusel Kasutajale väljastatud mis tahes trahvid on mõeldud selleks, et katta ja hüvitada Rendile andja poolt kantud kahjud ja neid ei saa tõlgendada karistuslike trahvidena isegi, kui need on määratletud või neile viidatakse kui Trahvid. Trahvide või viiviste tasumine ei vabasta Rentniku kohustusest hüvitada kõik muud Rendile andja kahjud, mida trahv ei kata. Igal juhul ei vabasta käesolevates Tingimustes sätestatud trahvide määramine Rentniku kohustusest täita sätestatud kohustusi.

Trahvid
6.7. Rentnik on kohustatud maksma Rendile andja Teenuse hinnakirjas täpsustatud trahvi, kui Rentniku süü tõttu Sõiduk või selle lisaseadmed (nt süütevõti) saavad kahjustada, hävinevad või lähevad kaduma või Vara saab kahjustada, hävineb või läheb kaduma või Rendile andja kannab muid kahjusid või Rentnik rikub oma käesolevatest Tingimustest tulenevaid kohustusi.
6.8. Rentnik on kohustatud tasuma Rendile andjale järgmiseid trahve:
6.8.1. trahv rehvi purunemisel või ebaloomulikul kulumisel seoses lepingutingimustele mittevastava kasutamisega (sh nn rehvipõletamised vms)
6.8.2. trahv ohtliku või hoolimatu juhtimise eest;
6.8.3. trahv juhtimise eest alkoholi, uimastite ja/või muude psühhoaktiivsete ainete mõju all;
6.8.4. trahv mootorratta omastamise eest;
6.8.5. trahv selle eest, et lubati teisel isikul kasutada oma renditud Sõidukit;
6.8.6. trahvid muude rikkumiste eest nagu viidatud Teenuste hinnakirjas.
6.9. Trahvide summad avaldatakse Teenuste hinnakirjas, mis on kättesaadav Veebisaidil.

Õnnetusjuhtum ja Kaotsiminek
6.10. Juhul, kui Rentnik põhjustab õnnetuse, on Rentnik kohustatud tasuma Rendile andjale Teenuste hinnakirjas viidatud summa. Nimetatud summa võidakse debiteerida automaatselt omavastutuse deposiidi summast. Juhul, kui Rendile andja kahjud on väiksemad kui debiteeritud summa, kannab Rendile andja vahe Rentniku Maksekontole 14 kalendripäeva jooksul alates hetkest, mil tegelike kahjude summa on määratletud ja Rentniku on sellest teavitatud.
6.11. Ulatuses, milles Rentniku poolt Rendile andja tasumisele kuuluvatest trahvidest ja muudest tasudest ei piisa on Rentnik kohustatud hüvitama kogu kahju, mille Rendile andja on Rentniku süü (tahtluse või raske hooletuse) tõttu kandnud järgnevatel juhtudel:
6.11.1. tulenevalt suutmatusest täita Sõiduki või Vara kasutamise tingimusi;
6.11.2. tulenevalt Rentniku poolt registreerumisel esitatud valeandmetest või -informatsioonist;
6.11.3. tulenevalt Sõiduki või Vara kasutamisest eesmärgil, milleks see ei ole kavandatud ega mõeldud;
6.11.4. tulenevalt Sõiduki või Vara käitamisest kõrvalise isiku poolt;
6.11.5. kui Rentnikul ei ole õigust sellise kategooria Sõidukit juhtida või tal ei ole õigust Sõidukeid juhtida;
6.11.6. Sõiduki või Vara käitamise eest alkoholi, uimastite ja/või muude psühhoaktiivsete ainete mõju all;
6.11.7. tulenevalt suutmatusest täita liikluspolitsei või muude pädevate asutuste nõudmisi;
6.11.8. kui Rentnik kasutab Sõidukit või Vara kuritegelike tegevuste elluviimiseks;
6.11.9. tulenevalt Sõiduki kaotsiminekust;
6.11.10. tulenevalt Sõiduki välimise osa määrdumisest, kriimustamisest, rebenemisest, mille on põhjustanud Rentnik, reisijad või lemmikloomad; Vara või selle elementide muust lõhkumisest või kahjustamisest;
6.11.11. kui Rentnik ei teata liiklusõnnetusest politseile, tuletõrjele ja/või muudele pädevatele asutustele;
6.11.12. kui pädevad asutused väljastavad Rendile andjale trahve, makse, riigilõive, sissenõudeid või muid kulusid või sanktsioone;
6.11.13. kui sõidetakse maastikul või teedel, mis pole liiklusseaduse mõistes kattega teed ja sõidetakse liikluseks keelatud aladel;
6.11.14. Kui Sõidukit kasutatakse õppesõiduks
6..11.15. Kui osutatakse taksoteenust;
6.11.16. tulenevalt muude kohaldatavate õigusaktide rikkumisest.

Lisatasud
6.12. Juhul, kui Sõiduki kasutamise käigus saab see mustemaks kui tavapäraselt pärast sellist kasutamist, on Rentnik kohustatud tasuma Teenuste hinnakirjas märgitud tasud, ja kui selliseid tasusid ei ole märgitud, siis Sõiduki pesemise ja puhastamise kulud.
6.13. Juhul, kui Sõidukit kasutades rikub Rentnik kohaldatavaid Liikluseeskirju, on Rendile andjal õigus nõuda Rentnikult sisse haldustasu (märgitud Teenuste hinnakirjas). Haldustasu hüvitab Rendile andja kulud, mis on seotud rikkumise ja selle haldamisega (sealhulgas suhtlemine ametivõimudega); Liikluseeskirjade alusel määratud trahvi on kohustatud tasuma Rentnik.

Maksmise eeskirjad, kindlustus
6.14. Rendile andja debiteerib Hinnakirjas täpsustatud trahvi ja/või täiendavate tasude summa automaatselt omavastutuse deposiidist. Rendile andja deposiiti debiteeritakse kohe pärast seda, kui rikkumine avastati, nõuetekohaselt registreeriti ja Rentniku eelnevalt teavitati.
6.15. Kasutaja võib esitada oma vastuväited kahjude esinemise asjaolule ja/või suurusele 7-päevase tähtaja jooksul.
6.16. Sõiduki kindlustanud kindlustusseltsi kindlustuseeskirjades sätestatud juhtudel, kui kindlustusselts hüvitab kahju, omandab ta tagasinõudeõiguse, et nõuda Rentnikult sisse kogu välja makstud kindlustushüvitis, kui kahju, mille vastu Sõiduk oli kindlustatud, oli põhjustatud Rentniku süü tõttu.
6.17. Juhtudel, kui vastutus lasub Rentnikul (või asjaolud põhjustavad Rentniku vastutuse), on Rendile andjal ühtlasi õigus viivitamatult ja määramata ajaks peatada Teenuste osutamine Rentnikule, blokeerida Sõiduki käivitumine, blokeerida Sõiduki või Vara lukust lahti tegemine ja võtta Sõiduk või Vara tagasi ilma sellest täiendavalt teatamata.
6.18. Rentnik kohustub täitma Sõiduki või Varad kindlustanud kindlustusseltsi poolt kehtestatud kindlustustingimuste nõudeid. Kindlustustingimused avaldatakse Veebisaidil.
6.19. Rentnik kohustub hüvitama Sõiduki või Varade hävimisest, kahjustumisest, vargusest tuleneva kahju, mida ei kata valitud kindlustuse pakett ja vastutuskindlustus ja mis tekib ajal, kui Sõiduk ja Varad olid Rentniku valduses. Rendile andjal on õigus nõuda Rentnikult sisse sõiduki või selle osade remondi- ja/või asenduskulud, remondist või sõiduki asendamisest tingituna saamata jäänud sõiduki üüritulu, sõiduki parkimise ja teisaldamise kulud ning eelnimetatuga seonduvad administreerimiskulud. Rendile andjal on õigus vabalt valida kindlustusandja ja –kaitse ulatus, sõiduki remondiettevõtte, asendussõiduki või –osade müüja ning muu teenuse pakkuja.
6.20. Kindlustuskaitse, mis ei kuulu Rentniku süül hüvitamisele 1) Kahju, mis on sõiduki toitesüsteemile (sh kõrgsurvepumbale ja sissepritsesüsteemile) tekkinud ebakvaliteetse või vale kütuse kasutamise tõttu. 2) Kahju, mis on tekkinud külmumise tõttu. 3) Kahju, mis on tekkinud vee sattumise tõttu mootorisse. 4) Kahju, mis on tekkinud sõiduki puuduliku käsitsemise tõttu. Kahju seoses rehvide vigastusega (v.a vandalismi tagajärjel tekkinud kahju) juhul, kui sellega ei kaasnenud sõidukile muid hüvitatavaid vigastusi. 5) Kahju, mis on tekkinud sõiduki kasutamise tõttu liiklemiseks mitte ettenähtud piirkonnas (maastikul, kaldaalal, vees, soisel alal jms) või väljaspool liiklemiseks ametlikult avatud jääteed. 6) Kahju, mis on tekkinud sõidukiga võistlustel või treeningul osalemise tagajärjel. 7) Kahju, mis on tekkinud õli, jahutus-, piduri- ja/või sidurivedeliku ebapiisava koguse tõttu.
6.21. Tingimuste kohaselt ei loeta kindlustusjuhtumist põhjustatud kahjuks ega kuulu hüvitamisele Sõiduki või selle kindlustatud osade või pagasi varguse või ärandamisega tekitatud kahju, kui Sõiduk ei olnud lukustatud või vargusevastased seadmed ei olnud enne vargust või ärandamist sisse lülitatud või töökorras või kui sõiduki võti oli sõiduki varastamise või ärandamise ajal sõiduki küljes. Kindlustusfirmal on õigus vabaneda kindlustuslepingu täitmise kohustusest, kui sõidukit juhtinud isik oli liiklusõnnetuse toimumise ajal alkoholijoobes, uimastite või psühhotroopse aine mõju all. Sõidukit juhtinud isik keeldus vahetult pärast kahju tekkimist joobe tuvastamisest või tarvitas alkoholi, uimasteid või psühhotroopseid aineid pärast kahju tekkimist. Liiklusõnnetuse ajal Sõidukit juhtinud isikul puudus vastava kategooria sõiduki juhtimise õigus. Rentnik aitas sõidukiga kaasa kuriteo toimepanemisele või selle katsele.
6.22. Rentnik on teadlik, et renditav Vara ja Sõiduk on kaetud kindlustusega üksnes valitud paketi ulatuses.
6.23. Kindlustusega ei ole kindlustatud Sõiduki kütusepaagis olev kütus ega kütuselisandid ja Sõidukis olevad inimesed.
6.24. Rendiesemeks oleva Sõiduki varguse või kadumise puhul on Rentniku omavastutus vastavalt valitud kindlustus paketile.
6.25. Metsloomale otsasõidu tõttu tekkinud kahju hüvitatakse ilma omavastutuse deposiiti rakendamata.
6.26. Kindlustuse kindlustusjuhtumite suhtes rakendatakse omavastutust kahekordses ulatuses juhul, kui sõiduk remonditakse, taastatakse või asendatakse väljaspool Eestit.
6.27. Rentnik on täielikult vastutav mootori-, käigukasti-, piduri ja siduri rikete eest, kui need on tekitatud valede sõiduvõtete kasutamisest. Kahjustuste tekkimise põhjuse teeb kindlaks sõiduki Eesti margiesinduse ekspertiis.

Rendile andja vastutus
6.28. Rendile andja vastutab käesolevates Tingimustes sätestatud kohustuste täitmise eest ja kohustub hüvitama Rentnikule oma kohustuste mittenõuetekohasest täitmisest põhjustatud otsesed kahjud.
6.29. Ulatuses, milles selline vastutuse piirang on lubatav kohaldatava õiguse alusel, ei ole Rendile andja vastutav alljärgneva eest:
6.29.1. Rentniku poolt kantud kahju tulenevalt Teenuste kasutamisega seotud viivitusest;
6.29.2. Teenuste kasutamise käigus Rentniku poolt kolmandatele isikutele põhjustatud kahju;
6.29.3. Rentniku tervise või elu kahjustumine, mis on tekkinud Teenuste kasutamise käigus;
6.29.4. mis tahes kaudsed ja erikahjud;
6.29.5. kahjud, mis ületavad nende Teenuste hinda, mida ei osutatud või mida osutati mittenõuetekohaselt.
6.30. Kui Rendile andja ei taga Rentnikule käesoleva alusel Teenuste nõuetekohast osutamist (s.t Sõiduk ei ole määratletud Rendibaasis leitav või Sõiduk ei ole heas korras või käitatav), siis pärast seda, kui Rentnik teavitab Rendile andjat telefoni teel, kohustub Rendile andja Rentniku äranägemisel: 1) hüvitama Rentnikule rendisumma, 2) toimetama mitte hiljem kui 1 (ühe) tunni jooksul Rentnikule teise Sõiduki.
6.31. Rendile andja ei vastuta kahjude eest, mida Rentnik kannab tulenevalt võimetusest kasutada Sõidukit või Vara õnnetuse korral või muudel põhjustel, mis ei allu Rendile andja kontrollile.
6.32. Rendile andja poolt Rentnikule hüvitatav summa (poolte vahel kokku lepitud või pädeva asutuse poolt kehtestatud) lisatakse Rentniku taotlusel tulevasele arvele ja/või tulevastele maksetele või kantakse otse Rentniku maksekontole.

VII. MAKSETINGIMUSED
7.1. Tulenevalt sõiduki tegelikust kasutamisest Rentniku poolt võivad Renditasu maksumusele lisanduda kulud, mida pole võimalik ette näha rendiperioodi alguses. Nende hulka kuuluvad rendihinna kehtivuse tingimustest mitte kinnipidamisega seotud kulud, lepingus märgitud tagastamisajast ja/või –kohast mitte kinnipidamisega seotud kulud, sõidukile ja/või selle osadele tekkinud kahju hüvitamise kulud, tasu kütusepaagi täitmise eest ning sellega seotud teenustasu, väljaspool tööaega ja/või Rendile andja Rendibaasi tagastamise kulud, lisapuhastuse kulud, liiklus- või parkimistrahvide kulud ning nende kulude administreerimiskulud, Lepingu tingimuste rikkumisest tulenevad kulud ja muud kulud, mis tulenevad sõiduki kasutamisest Rentniku poolt, kuid ei ole Rendile andja ja Rentniku vahel Lepingus kokku lepitud. Rentnik on kohustatud tasuma kõigi eelnimetatud kulude eest täies ulatuses.
7.2. Rendile andjal on õigus omal äranägemisel anda rendi- ja teenustasude osas krediidilimiiti. Rendile andjal on ainuõigus eelmainitud krediidilimiiti igal ajal muuta, tühistada, vähendada või suurendada.
7.3. Juhul, kui Rendile andja peab hüvitama Rentnikule kahjud ja/või juhul, kui Rendile andja debiteerib Rentniku deposiiti kogemata või eksikombel, kannab Rendile andja vastava summa viivitamatult Rentniku maksekontole tagasi.
7.4. Kui Rentnik ei saa käibemaksuga arvet e-kirja teel märgitud maksetähtpäevaks, kohustub Rentnik arve saamiseks Rendile andja poole pöörduma. Rentnik peab alati kõik väljastatud arved alla laadima, üle kontrollima ja vajadusel allkirjastama (nt Rendileping-Arve).
7.5. Juhul, kui Rentnik ei tasu arveid õigeaegselt, on Rendile andja õigus volitada võlgade sissenõudmisega tegelevat äriühingut võlgu sisse nõudma või loovutada oma nõudeõigus Rentniku võlgade sissenõudmiseks võlgade sissenõudmisega tegelevale äriühingule. Rendile andjale kättesaadavaid Rentniku isikuandmeid võib edastada ametivõimudele ja/või kohtutäituritele tasumise ja maksude või trahvide sissenõudmise eesmärgil.
7.6. Rentnik kohustub maksma Rendile andjale viivist 0,5 protsenti tasumata summast iga viivitatud päeva eest.
7.7. Kui Teenuste kasutamise käigus saavutab Rentnik Teenuse hinnakirjas määratletud piirsumma on Rendile andjal õigus nõuda, et Rentnik maksaks Teenuste eest täiendava summa ette. Kui Rentnik ei maksa eelmainitud summat kokku lepitud tähtaja jooksul, on ta kohustatud Sõiduki või Vara Rendibaasi tagastama hiljemalt 1 (ühe) tunni jooksul alates Rendile andja nõudmisest. Kui Rentnik ei tasu arveid või ei tagasta Sõidukit või Vara, on Rendile andjal õigus peatada Teenuste osutamine Rentnikule, blokeerida Sõiduki käivitumine, lukust lahti tegemine või kasutamine seniks, kuni Rentnik hüvitab kumuleerunud Teenustasu, ning teatada Sõiduki ebaseaduslikust omastamisest politseisse.
7.8. Kui Rentnik ei järgi siin kehtestatud eeskirju, on Rendile andjal õigus Rentnikule Teenuste osutamine peatada ja tühistada renditeenus. Lisaks, kui Rentnik ei täida käesolevaid Tingimusi, on Rendile andjal õigus nõuda, et Rentnik kõrvaldaks rikkumise täiendava tähtaja jooksul, mis ei ole mingil juhul pikem kui 1 (üks) tund, kui Rendile andjal ei määratle eraldi teates pikemat tähtaega. Juhul, kui Rentnik ei kõrvalda Tingimuste rikkumist käesolevas punktis määratletud tähtaja jooksul, loetakse, et pärast selle tähtaja möödumist möödub ka Sõiduki või Vara rentimise tähtaeg.
7.9. Tingimuste rikkumise teate esitamine Rentnikule ja rikkumise mittekõrvaldamine määratud tähtaja jooksul on õiguslikud asjaolud, mille alusel Sõiduki rentimine lõppeb ja mingit eraldi teadet ei esitata. Sõiduki või Vara rentimise lõppemisel peab Rentnik viivitamatult tagastama Sõiduki või Vara Rendibaasi. Juhul, kui Rentnik ei nõustu täitma või ei täida Rendile andja taotlust Rendile andja poolt määratud tähtaja jooksul, on Rendile andjal õigus peatada Rentnikule Teenuste osutamine, blokeerida Sõiduki käivitumine, lukust lahti tegemine või kasutamine; Rendile andja töötajal on ka õigus Sõiduk või Vara ilma Rentniku osalemiseta ära tuua.

VIII. LÕPPSÄTTED
8.1. Käesolevad Tingimused jõustuvad Rentniku suhtes Tellimuse kinnitamisega.
8.2. Rendile andjal on õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta, teatades sellest Rentnikule e-kirja teel. Muudatused esitatakse Rentnikule ka Veebisaidil. Muudatused jõustuvad 5 (viie) päeva möödumisel Rentniku teavitamisest. Kui Rentnik jätkab Teenuste kasutamist või tellib uusi Teenuseid käesolevate Tingimuste alusel, loetakse, et ta on Tingimuste muudatustega nõustunud (sealhulgas Teenustasu muudatustega). Kui Rentnik eelmainitud muudatustega ei nõustu, on ta kohustatud broneeringu või Tellimuse nõuetekohaselt lõpetama ja Sõiduki ja Vara Rendibaasi tagastama.
8.3. Rendile andjal on õigus igal ajal Teenustasusid ühepoolselt muuta. Sellest tulenevalt on Rentnikul soovitatav Teenustasudega tutvuda iga kord enne Teenuste kasutamist.
8.4. Rendile andjal on õigus ühepoolselt loovutada kõik nendest Tingimustest tulenevad õigused ja kohustused Rendile andjaga seotud mis tahes kolmandale isikule, esitades Rentnikule kirjaliku teate.
8.5. Kui Rentnik ei saa Teenuseid nõuetekohaselt kasutada, on ta kohustatud Rendile andjat telefoni teel, e-posti teel või muude elektrooniliste vahendite kaudu teavitama. Vaidlus proovitakse lahendada pooltevaheliste vastastikkuste läbirääkimiste teel või õigusaktides kehtestatud korras Rentniku poolt esitatud ja Rendile andjale kättesaadava kogu teabe alusel.
8.6. Kõik Teenuseid puudutavad nõuded esitatakse mitte hiljem kui 3 (kolme) kuu jooksul alates Teenuste osutamise kuupäevast. Rendile andja püüab Rentniku nõudele vastata nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates nõude kättesaamisest. Juhul, kui Rendile andja ei ole Rentniku nõuet rahuldanud või on rahuldanud selle osaliselt on Rentnikul õigus pöörduda kohalikku tarbijakaitseasutusse (täiendav teave aadressil https://www.ttja.ee/et). See säte ei piira mingil viisil Rentnikul õigust esitada igal ajal Teenustega seotud nõue kohalikku tarbijakaitseasutusse või kohtusse.
8.7. Kõik pooltevahelised vaidlused ja lahkarvamused, mida ei lahendata eelmainitud viisil, lahendatakse Eesti Vabariigi maakohtus.
8.8. Käesolevad Tingimused on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi õigusega ja neile kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.